สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
 
 

ขอเชิญดาวน์โหลดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ http://elibrary.trf.or.th/  
รายการเวทีสาธารณะ ตอน ตามนิทานพื้นบ้าน
ออกอากาศ 13 เม.ย. 2556 TPBS จากโครงการ ตามหานิทานพื้นบ้าน
งานประชุมวิชาการ 10 ปีชุมชนแพรกหนามแดงและการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองสู่การจัดการตนเอง
12 - 14 มีนาคม 2555 ณ ชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา และห้องประชุมอบจ. สมุทรสงคราม
“ร่มเงาชุมชน..โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก ฐานรากของการศึกษา”
ขอเชิญร่วมเวทีนำเสนอผลการวิจัยศูนย์เด็กเล็ก จ.สตูล 8 มีนาคมนี้
เวทีเสวนา “แก้ไขปัญหาที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติ ทับซ้อนที่ทำกิน - ที่อยู่อาศัยบ้านเกาะนกและเครือข่ายที่ดิน จ.พังงา”
วันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านเกาะนก ม.2 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์
 


 
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์...
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1 ในยุทธศาสตร์ ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
สกว. ชวนคิด: วัฒนธรรมเกษตรจิตวิญญาณ : สร้างสุขตน ชุมชน และสังคม
ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน
นโยบายกับทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปี 2555
ในปี 2555 นี้ การวิจัยเพื่อท้องถิ่นยังให้ความสำคัญกับคำว่า เพื่อท้องถิ่น (Community Based) บนฐานของ “ปัญหาการวิจัยที่มา
ดอยฮาง บ่ ห่าง HUG
เพราะอากาศบนภาคพื้นที่คาดว่าจะเย็นยะเยือก กลับกลายเป็นร้อนอบอ้าวอุตส่าห์แบกเสื้อกันหนาวตัวหนามาแย่งพื้นที่สัมภาระอื่นๆ น

บทความและกิจกรรม
 

 
เขียนได้... ถ้าทำทันที และมี “กรอบ ”
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นปัตตานี จัดประชุมนักวิจัยเพื่อเติมความรู้และความมั่นใจเรื่องการเขียนรายงาน เมื่อวันที่ 2
ข้อค้นพบพลังแห่งความสุข ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นบ้านบางกล้วยนอก
.

ติดตามเรื่องเล่าจากพื้นที่ย้อนหลัง
  

 
[RDG5300012] ชุมชนโบราณ...พื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากคนรุ่นเก่า สู่คนรุ่นใหม่
 
[RDG54N0023] แผนพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย สู่การขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับกลุ่มจังหวัด
 
[RDG53N0020] จากฝายครอบครัวสู่ การสร้างฝายบุญ
 
[RDG52S0023] ทีมวิจัยบ้านครามล่างขยายการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร สู่โรงเรียนในพื้นที่
 
[RDG51S0036] อาจารย์และคณะนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศึกษาดูงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 
[RDG51N0031] ข้อมูลจากงานวิจัยสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรบ้านนาปลาจาด
 
[RDG50S0034] ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้… เพื่อเด็ก เพื่อครู เพื่อชุมชน
 
[RDG50S0029] ยุวชน” สร้างสรรค์การเรียนรู้...สู่สังคม การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ด้านการศึกษา
 
[RDC54N0005] งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : เครื่องมือสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย (RDC54N0005)
 
[RDC54M0001] ปริญญาใบแรกของชุมชนแพรกหนามแดง...ความสำเร็จของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 
[PDG51N0001] ต่อยอดองค์ความรู้การทำนาข้าวจ่อมสู่โครงการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
[RDG51S0029] รายการโรงรับจำนรรจ์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ถ่ายทอดเรื่องราวการจัดการปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมชุมชน
 
[RDG54N0001] นโยบายท้องถิ่นรับลูกต่อผลักดันเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
 
[RDG52S0035] เยาวชนไทดำ ร่วมฟื้นฟูชุมชนด้วยหัวใจหลังภัยพิบัติน้ำท่วม
 
[RDG52S0033] โรงเรียนบ้านเกาะแรต โรงเรียนขนาดเล็ก จิ๋ว แต่ แจ๋ว

อ่านย้อนหลังได้ที่นี่
  

 

 
ม.อุบลฯ สืบสานงานวิจัยท้องถิ่น
ม.อุบลฯ สืบสานงานวิจัยท้องถิ่น

นักวิชาการ กับการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น
นักวิชาการ กับการทำวิจัยเพื่อท้องถิ่น

พันแสงรุ้ง : บรูท่าล้ง
พันแสงรุ้ง : บรูท่าล้ง

	รายการปราชญ์เดินดิน: ปัญญา โตกทอง มือประสานสิบทิศ
รายการปราชญ์เดินดิน: ปัญญา โตกทอง มือประสานสิบทิศ


รับชมมัลติมีเดียย้อนหลังได้ที่นี่
 
 

 
ดูรายละเอียด....
ฮากเหง้า เผ่าพันธุ์ญ้อ บ้านท่าขอนยาง  

 
ดูรายละเอียด....
หนังสือประวัติศาสตร์เมืองญ้อ บ้านท่าขอนยาง  

 
ดูรายละเอียด....
ฟื้นชีวิตป่าบุ่งลิงเมืองโกสุม... ด้วยสำนึกประวัติศาสตร์ชุมชน  

 
ดูรายละเอียด....
วิชาการยุคใหม่ งานวิจัยชาวบ้าน ในท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก  

 
ดูรายละเอียด....
คุณลักษณะ & วิธีวิทยา งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  

 
ดูรายละเอียด....
ชาวบ้านวิจัยไหล่หิน : อยู่หรือตาย จัดการได้อย่างพอเพียง  

 

ดูรายการหนังสือทั้งหมด