สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
นักเรียนไทรงามเสนอผลการวิจัยรมว.คลัง
 

                ในวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา คณะนักเรียนตัวน้อยโรงเรียนไทรงามมีโอกาสได้นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง แก่ นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

                นายไมตรี อินทุสุต พ่อเมืองตรังได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้การวิจัยในกระบวนการเรียนการสอนภายในโรงเรียนไทรงาม จึงเปิดพื้นที่ในงานโครงการประกันรายได้เกษตรกร ของธนาคารเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. ให้นักเรียนโรงเรียนไทรงามได้แสดงความสามารถ และนำเสนอผลการวิจัยซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนไทรงามนำเสนอผลการวิจัยว่า โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรังนี้  ได้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการเรียนการสอนในลำดับชั้นต่าง ๆ ได้แก่

ชั้นป.1  เรียนรู้เรื่อง  “สืบค้นคนในตระกูล”

ชั้นป.2 เรียนรู้เรื่อง “ตามต้นกล้าไปนาข้าว”

ชั้นป.3 เรียนรู้เรื่อง “ผักริมครัวรั้วกินได้”

ชั้นป.4 เรียนรู้เรื่อง “เด็กดีวิถีพุทธ”

ชั้นป.5 เรียนรู้เรื่อง “กล้วยไม้คุณธรรม”

ชั้นป.6 เรียนรู้เรื่อง “สืบสานตำนานคนตีเหล็ก”

                โดยมีกระบวนการวิจัยที่เริ่มต้นจาก การร่วมกันหาโจทย์เพื่อทำวิจัย โดยทำในเรื่องง่ายๆ ที่มีอยู่แล้วรอบรั้วโรงเรียน แล้วชี้แจง ทำความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน ให้กับ ครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง หลังจากนั้นก็ วางแผนก่อนลงมือทำ  โดยในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ เช่น ร่วมกันเลือกแหล่งเรียนรู้, ช่วยกันระดมคำถาม, แบ่งหน้าที่ทำงาน, บอกผู้รู้ล่วงหน้าก่อนที่จะ ลงพื้นที่จริง ที่ต้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ ซักถาม จดบันทึก  แล้วกลับมานำเสนอในห้องเรียน เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ยังขาด แล้วสรุปการทำงานร่วมกัน ด้วยการวิเคราะห์ ประเมินผลงาน สะท้อนปัญหาและอุปสรรคระหว่างทำงาน  และสุดท้ายวางแผนการทำงานครั้งต่อไป ซึ่งจะวนกลับไปใช้กระบวนการเดิม

                ในการใช้การวิจัยในการเรียนการสอนนั้น นักเรียนโรงเรียนไทรงามได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคว่า ในระยะแรก เด็ก ๆ ไม่กล้าถาม เกิดการเกี่ยงกันถาม เพราะถามไม่เป็น และในบางครั้งเมื่อถามไปแล้วไม่ฟังคำตอบ และที่สำคัญเมื่อได้คำตอบมาแล้วฟังเพลิน จดไม่ทัน หรือเขียนไม่ถูกอีกด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไข แล้วพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป

                จนในที่สุด เมื่อจบโครงการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางการพูด ฟัง อ่าน เขียน มีความกล้าแสดงออก เช่น แสดงละคร กล้าถาม กล้านำเสนอ กล้าแสดงความเห็น รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม  เสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน รู้จักสัมมาคารวะ หรือการปฏิบัติตัวต่อผู้ใหญ่ หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน รู้คุณค่าของข้าว มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น รู้จักประเมินการทำงานของตัวเองและเพื่อนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีความสุข สามารถนำสิ่งที่ได้จากการทำวิจัย ไปใช้ได้ในชีวิตจริง และสุดท้ายนักเรียนอยากให้มีการทำวิจัยต่อไปอีก อยากเรียนรู้แบบนี้อีกต่อ ๆ ไป

                ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนนี้เป็นที่ประจักษ์ดี เห็นได้จากการนำเสนอผลการวิจัยในวันนี้ และเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองที่มีความดีใจ และภูมิใจในตัวบุตรหลาน รวมทั้งสีหน้าแววตาของคณะครู ทำให้พิสูจน์ได้แล้วว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ในกระบวนการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างแท้จริง

 

ติดตามบรรยากาศการนำเสนอผลการวิจัยได้ที่นี่