สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
คืนความรู้ (งานวิจัย) สู่สังคม
 

                หลังจากที่อาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ลงมือทำวิจัยมาระยะหนึ่งแล้ว ขณะนี้ได้เวลาในการเตรียมการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยให้กับสังคม อันเป็นการขยายผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้กับชุมชนท้องถิ่นที่เข้าไปทำวิจัยร่วมกัน และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ให้กับพื้นที่อื่น ๆ ที่สนใจ

                สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดเวที โครงการปรับแปลงองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า งานวิจัยที่อาจารย์หลายท่านได้ทำ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน หรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนั้น เมื่อได้ผลการวิจัยแล้วต้องนำมาใช้ประโยชน์ในทันที เพราะงานวิจัยที่ไม่ได้นำไปใช้ก็เป็นงานวิจัยที่ไร้ความหมาย

                จากนั้นมีการและชี้แจงเป้าหมาย ประเด็น ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการจากงานวิจัย โดย ผศ.มนตรี ศริริจันทร์ชื่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดี คณะคุรุศาสตร์ และผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้ชี้แจงเป้าหมายการจัดเวทีครั้งนี้ว่าต้องการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2550-2552 แล้วนำความรู้ที่ได้ไปรับใช้สังคม/ชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งสามารถนำไปจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรงานวิจัยต่อไป

                การจะนำองค์ความรู้ที่ได้มาเผยแพร่สู่สังคมนั้น มีหลายช่องทางในการนำเสนอ ซึ่งครั้งนี้ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น นำโดยรศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ นำทีมงาน ประกอบด้วย คุณพรทวี ยอดมงคล คุณรัตนวดี เศรษฐจิตร และคุณอังคณา ทาลัดชัย มาแลกเปลี่ยนแนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และแสดงตัวอย่างการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบสารคดี บทความ หนังสือประสบการณ์จากพื้นที่ (หนังสือเล่มเล็ก) และวีดีทัศน์ ซึ่งเวทีครั้งนี้ทำให้เห็นว่า งานวิจัยหนึ่งเรื่องสามารถหยิบยกมานำเสนอผ่านสื่อได้หลายรูปแบบ และอาจารย์หลายท่านได้แรงบันดาลใจในการถ่ายทอดผลการวิจัยผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหากมีการเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้สู่สังคมแล้ว น่าจะเกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง และสามารถดึงงานวิจัยลงมาจากหิ้ง ให้คนในท้องถิ่นได้ร่วมใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต่อไป