สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
สกว.จับมือราชภัฏรำไพพรรณี สนับสนุนงานวิจัย
 

วันที่ 13 กันยายน 2553  ที่ผ่านมา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   รองศาสตราจารย์บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี  และ ศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์  ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยใน 3 เรื่อง ได้แก่

1.      การร่วมกันสนับสนุนงานวิจัยในเชิงภาพรวมระหว่างสององค์กร

2.      การร่วมกันพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการโซ่อุปทานกล้วยไข่คุณภาพ(จันทบุรีโมเดล)

3.      การร่วมกันพัฒนางานวิจัยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออก

 

ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งด้านงานวิจัย และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นสถาบันการศึกษาของท้องถิ่น