สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ปรับโฉมใหม่รูปแบบ CSR ด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 

 

            ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กับนายศาณิต เกษสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555  เพื่อปรับโฉมใหม่รูปแบบ CSR (Corporate Social Responsibility) สู่การยกระดับการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระดับใกล้และไกล อันทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข

สำหรับขอบเขตการดำเนินการตามข้อตกลงประกอบด้วย 1. สร้างการเรียนรู้ – พัฒนาบุคลากรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด โดยผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติเป็นพี่เลี้ยงกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ให้สามารถกำหนดทิศทางงานวิจัยให้สอดคล้องตามพันธกิจของหน่วยงานตนเองได้  2. สนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด สามารถเป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริมโครงการพัฒนาของบริษัทตามนโยบายการทำงานสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่เรียกว่า CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อสร้างท้องถิ่นให้แก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการของชุมชนตนเองได้