สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์...
 
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์...
1ในยุทธศาสตร์ ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) คือเรื่องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พวกเราคณะทำงานในยุทธศาสตร์นี้ถือเป็นความคาดหวังของสกว. เป็นอย่างมาก...
การประชุมระดมสมองในการจัดทำแผนจึงเกิดขึ้น...เราจะมีทั้ง
-การใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย
-การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ
-การใช้ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ
-การใช่ประโยชน์พื้นที่ชุมชนท้องถิ่น
-การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์
และสำคัญสุดคือเราจะเป็น Content Provider...ของสังคมต่อไปอย่างเข้มข้น...
นักวิจัยทั้งหลายมาร่วมด้วยช่วยกัน