สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
มีคลิปวีดีโอทั้งสิ้น : 30 รายการ[คลิ้กที่ภาพเพื่อชมคลิป]

รหัส : M0028
ชื่อรายการ : ฟื้นภาษารักษาชาติพันธุ์
รายละเอียด :สารคดีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ชุด การศึกษาและฟื้นฟูภาษาและ
วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
ฟื้นภาษารักษาชาติพันธุ์
โครงการวิจัย การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาชอง จ.จันทบุรี
ต.ตะเคียนทอง ต.คลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

"ชอง" ... เป็นกลุ่มคนดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณภาคตะวัน
ออก แถบพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยองจันทบุรี และ ตราด
คนชองมี "ภาษา" ในการสื่อสารเป็นของตนเอง... การติดต่อกับ
คนกลุ่มและอิทธพลของ "ภาษาไทยกลาง" ซึ่งเป็นภาษาราชการ
ค่อยๆ ทำให้คนชองใช้ภาษาชองในการสื่อสารลดน้อยลงไปเรื่อยๆ...
และภาษาชองคงจะสุญสิ้นไปในที่สุด ถ้าหาก กลุ่มคนผู้มีเชื่อ
สายชอง ในเขตตำบลตะเคียนทอง และตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ และฟื้นฟูภาษา
ชองเอาไว้... ความสำเร็จในการฟื้นฟูภาษาแม่ครั้งนี้เกิดขึ้นได้
ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ ความมานะพยายาม ความอดทน ความ
เสียสละ และความร่วมมืออันแข็งขัน ของพี่น้องชองนั่นเอง...

"...ผลกระทบที่เกิดขึ้น ก็คือ ชาวชองเกิดความมั่นใจ และภูมิใจ
ในภาษา และวัฒนธรรม ของเขา ความรู้สึกถึงคุณค่าในวัฒนธรรม
ของเขาได้กลับคืนมาทดแทน ความรู้สึกที่ว่า ภาษาของตนเอง
นั้นด้อยค่าเป็นปมด้วยไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออกดังแต่ก่อน
และนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นกับชาวชอง..."

ผศ.ไพโรจน์ แสงจันทร์
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคตะวันออก
เวลา : 22:22 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค
วันที่ออกอากาศ : 26.06.2007
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 1162 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอออนไลน์ :
ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ : ดาวน์โหลด
ประเภทสื่อ : ไฟล์วิดีโอ
[คลิ้กที่ภาพเพื่อชมคลิป]

รหัส : M0027
ชื่อรายการ : ผ่าวิกฤตน้ำ แพรกหนามแดง
รายละเอียด :โครงการวิจัย รูปแบบการจัดการน้ำ
ในคลอง ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ความขัดแย้งระหว่างคนฝั่งน้ำจืดและน้ำเค็ม เรื่องการเปิด-ปิด
ประตูระบายน้ำใน ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เป็นปัญหาเรื้อรังมากว่า 20 ปี... หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่พยายาม
เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านทั้งสองฝั่งด้วย
การไกล่เกลี่ย จัดตั้งคณะกรรมการ และกำหนดเวลาเปิด-ปิด
ประตูน้ำที่แน่นอน แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้...

ความขัดแย้งทวีความรุนแรกมากขึ้นเรื่อย...
ปัญหาความขัดแย้งของชุมชนจึงได้รับการหยิบยกมาเป็นประเด็น
ในการทำวิจัยเพื่อค้นหาทางออกด้วยตัวเอง...

''...ชุมชนแพรกหนามแดงที่ขัดแย้งเรื้อรังกันมาตั้ง 20 กว่าปี
การแก้ไข ทำความเข้าใจระหว่างคนน้ำจืด-น้ำเค็ม
ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยสันติวิธีนี้ ใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
เอามารับใช้แก้ไขปัญหา ความสำคัญของมันอยู่ที่กระบวนการคิด
และการทำเท่าๆ กับเป้าหมาย และมีภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมไม่
ว่าจะเป็น สกว. หอการค้าจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา
และภาคราชการในท้องถิ่น เพราะฉะนั้นขอบเขตในการร่วมคิด
ร่วมทำ อันนี้มีความหมายมาก...''


สุรจิต ชิรเวทย์ ประธานหอการค้า จ.สมุทรสงคราม
เวลา : 28:48 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค
วันที่ออกอากาศ : 19.06.2007
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 2865 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอออนไลน์ :
ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ : ดาวน์โหลด
ประเภทสื่อ : ไฟล์วิดีโอ
[คลิ้กที่ภาพเพื่อชมคลิป]

รหัส : M0026
ชื่อรายการ : บ้านสามขา กระบวนการสู่ความเป็นไท
รายละเอียด :บ้านสามขา กระบวนการสู่ความเป็นไท
โครงการวิจัย รูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านสามขา
อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

บ้านสามขาคือชุมชนที่มีรากฐานทางสังคมอันยาวนาน ต่อเมื่อพวกเขาเริ่มต้นกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ปัญหามากมายกลับรุมเร้าพวกเขาอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การพัฒนาที่ถูกหยิบยื่นให้ กลับกลายเป็นหนทางที่นำพวกเขาไปสู่ปลักตมแห่งหนี้สิน...

จาก ''หนี้'' ที่คิดกันเองว่ามีเพียบ 5 ล้าน... เพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้าน เมื่อเข้าสู่กระบวนการค้นหาอย่างเป็นระบบภายใต้โครงการวิจัย : รูปแบบการแก้ปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านสามขา

ถึงกระนั้นก็ตามไม่มีอะไรที่สายเกินไปสำหรับพวกเขา เพราะวันนี้ชาวบ้านสามขาต่างร่วมแรกร่วมใจกันปลดพันธนาการหนี้สินก้อนนี้อย่างมีความหวัง....

เวลา : 28:55 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค
วันที่ออกอากาศ : 01.01.2007
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 1324 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอออนไลน์ :
ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ : ดาวน์โหลด
ประเภทสื่อ : ไฟล์วิดีโอ
[คลิ้กที่ภาพเพื่อชมคลิป]

รหัส : M0025
ชื่อรายการ : เส้นสีจากป่า...คุณค่าแห่งผ้าทอ บ้านโป่งคำ
รายละเอียด :เส้นปสีจากป่า...คุณค่าแห่งผ้าทอ บ้านโป่งคำ
โครงการวิจัย กระบวนการพัฒนาผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
บ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน


บ้านโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ในอดีตมีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าฝ้ายย้อมสีที่มีลวดลายเป็นเอกสักษณ์ แต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่นไปภูมิปัญญาดังกล่าวก็สูญหายไปเพราะขาดการสืบทอด

ในปี 2536 เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ ได้กระตุ้นให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่พอมี ความรู้ มีฝีมือในการย้อมสีธรรมชาติขึ้นโดยหวังให้เป็นงานเสริมรายได้

แต่ประสบปัญหาด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ขายไม่ได้ หรือถูกกดราคาเพราะผลิตภัณฑ์ไม่มีมาตรฐาน การบริหารจัดการกลุ่มไม่มีระบบจึงได้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มทอผ้า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชน...
เวลา : 29:29 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค
วันที่ออกอากาศ : -
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 1225 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอออนไลน์ :
ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ : ดาวน์โหลด
ประเภทสื่อ : ไฟล์วิดีโอ
[คลิ้กที่ภาพเพื่อชมคลิป]

รหัส : M0023
ชื่อรายการ : คนตายไม่ขายคนเป็น
รายละเอียด :สารคดีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
โครงการวิจัย การจัดการระเบียบสังคมบ้านดง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

โครงการวิจัย รูปแบบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ธรรมะของชุมชน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

สั่งซื้อ VCD ได้ที่ เว็บไซต์
http://books.vijai.org
ติดต่อ 053-944648
เวลา : 32:30 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค
วันที่ออกอากาศ : -
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 916 ครั้ง
ชมคลิปวิดีโอออนไลน์ :
ดาวน์โหลดคลิปวีดีโอ : ดาวน์โหลด
ประเภทสื่อ : ไฟล์วิดีโอ


มีคลิปวีดีโอทั้งสิ้น : 30 รายการ
หน้า : 6 / 6
ไปยังหน้า :
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้