สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

< PARAM NAME="ShowStatusBar" VALUE="1">
รหัส : M0055
ชื่อรายการ : กอนกวย ส่วยไม่ลืมชาติ หนังเชิดชูเกียรติภูมิแห่งชาติพันธุ์ชาวกวย ฝีมือชาวกวย เรื่องแรกของโลก
รายละเอียด :

"กอนกวย ส่วยไม่ลืมชาติ" หนังเชิดชูเกียรติภูมิแห่งชาติพันธุ์ชาวกวย ฝีมือชาวกวย เรื่องแรกของโลก


เวลา : 40:47 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : โครงการวิจัยกลุ่มเยาวชนกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาติพันธุ์กวย
วันที่ออกอากาศ : -
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 2208 ครั้ง