สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่สาง ''ความเชื่อ'' เพื่อแก่นธรรม พิธีกรรมคนนาหมื่น
หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่
รหัสสินค้า : น.065(N)
ISBN : 974-9666-72-0
จำนวนหน้า : 58
ราคา : 48.00  ---
รายละเอียด :


(ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ เล่มที่ 22)
หนังสือเล่มนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราว บทเรียนการวิจัยของชุมชนนาหมื่น ที่เป็นหนึ่งในหลายๆ ชุมชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการประกอบพิธีกรรม แต่ประชาชนคนนาหมื่น หาญกล้าที่จะลุกขึ้นกำหนดสาระบางอย่างเสียใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนให้มากที่สุดและมีการทดลองใช้ “กระบวนการทางปัญญา” อย่างมิย่นย่อต่ออุปสรรคใดๆ ในการสะสางความเชื่อ ปรับรูปแบบพิธีกรรมบนฐานการพูดคุยอย่างเป็นเหตุเป็นผล พิสูจน์ความจริงร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนเหลือเพียงความเชื่อ ขั้นตอนพิธีกรรมที่ทรงคุณค่า มีสาระ และสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันระดับหนึ่ง และกลายเป็นที่ยอมรับของคนนาหมื่นและชุมชนใกล้เคียงในที่สุดผู้แต่ง :
เกศสุดา สิทธิสันติกุล
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 2/2/2006 (แก้ไขเมื่อ : 1/24/2007 )
จำนวนที่แสดง : 734