สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่กะปิเยาะห์ คนกะมิยอ ชีวิตและวัฒนธรรม
หมวดหมู่ : ประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่
รหัสสินค้า : -
ISBN : 974-9666-95-x
จำนวนหน้า : 204
ราคา : 180.00  ---
รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเสนอกระบวนการ และบทเรียนการทำวิจัยของ โครงการ “การศึกษากระบวนการรวมกลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์รายย่อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตกะปิเยาะห์รายย่อย ในตำบลกะมิยอ  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี”  ซึ่งจุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้ คือการทำงานร่วมกับภาครัฐที่ตอบสนองกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งพบเห็นได้ไม่บ่อยนักในสังคมปัจจุบัน  นั่นคือการทำงานร่วมกันระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี และกลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์รายย่อย  จังหวัดปัตตานี   กระบวนการวิจัยได้ก่อให้เกิดการสร้างสายสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่ม สามารถสร้างเครือข่าย และค้นพบรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและยั่งยืน ตลอดจนเกิดการต่อยอดขยายผลร่วมกับภาคีต่างๆ ในพื้นที่ผู้แต่ง :
เกศสุดา สิทธิสันติกุล
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 4/7/2006 (แก้ไขเมื่อ : 4/10/2007 )
จำนวนที่แสดง : 1765

คลิ้กที่รูป