สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
สินค้า >หมวดหมู่ : อื่นๆยุติธรรมชุมชนตรัง : กระบวนการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
หมวดหมู่ : อื่นๆ
รหัสสินค้า : -
ISBN : 978-616-7070-18-6
จำนวนหน้า : 88
ราคา : 145.00  ---
รายละเอียด :

          หนังสือที่สะท้อนแนวคิดยุติธรรมชุมชน แนวทางหรือหลักการจัดการความขัดแย้งระดับชุมชน และ แนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในบริบทของจังหวัดตรัง ภายใต้การอำนวยการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง จนได้ Trang Model ซึ่งพบว่า เงื่อนไขสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จของโครงการฯ นี้ คือ การใช้ “ข้อมูล” ที่ได้จากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม มาประกอบการตัดสินใจในกระบวนการจัดการความขัดแย้งอย่างเป็นธรรม และความจำเป็นที่ต้องมี “พี่เลี้ยงงานยุติธรรมชุมชน” ที่คอยสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมองในแง่การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ระดับจังหวัด บทเรียนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก ของการสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ถือได้ว่าเป็นกระบวนการ Disown ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ของทั้งชุมชนและหน่วยงาน ที่มั่นใจว่าจะนำไปสู่ความยั่งยืนและเป็นสุข

ผู้แต่ง :
สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.vijai.org

ดาวน์โหลดไฟส์ :

---

เข้ามาเมื่อ : 1/4/2010 (แก้ไขเมื่อ : 1/4/2010 )
จำนวนที่แสดง : 0