สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
 

กำหนดการ
โครงการ เวที "เปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้"
24 ธันวาคม 2552 ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลละงู อ.ละงู จ.สตูล

9.00-9.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละง
9.15-9.30 น. ชมวีดีทัศน์ กระบวนการเรียนรู้ของเด็กอนุบาลนูรุล อิสลาม
9.30-9.45 น. ชมการแสดงร้องนาเซตของงเด็กอนุบาลนูรุลอิสลาม
9.45-11.00 น. นำเสนอผลการวิจัยโดย คณะครูและเด็กอนุบาลนูรุลอิสลาม
11.00-12.30 น. เวทีเสวนา หัวข้อ "เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนการเรียนรู้ได้จริงหรือ"
ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
- รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ผู้ประสานงาน สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
- นายจำรัส ฮ่องสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู
- ตัวแทนครูจากอนุบาลนูรุลอิสลาม (ศพด.บ้านลาหงา)
- ตัวแทนผู้ปกครองเด็กอนุบาลนูรุลอิสลาม (ศพด.บ้านลาหงา)
ดำเนินรายการโดย