สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
 

กำหนดการสัมมนา
โครงการนำเสนอ " บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข "
วันที่ 23 ธันวาคม 2552
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

วันที่ 23 ธ.ค. 2552  
08:00 - 09:00 น.  ลงทะเบียน  
09:00 - 09:30 น.   พิธีเปิด
- ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน
- อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้กล่าวรายงาน
09:30 - 09:45 น.  นำเสนอวีดีทัศน์สถานการณ์ความขัดแย้งและสรุปการดำเนินงานยุติธรรมชุมชนจังหวัดตรัง 
09.45 - 10.15 น.  นำเสนอบทเรียน/ผลการเปรียบเทียบงานวิจัยยุติธรรมตรังกับยุติธรรมชุมชน ในแบบอื่น จากโครงการวิจัยโดย น.ส.เพลินใจ เหรียญนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
10.15 - 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.30 - 10.50 น.  นำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และกรณีศึกษาจากพื้นที่ ชวนพูดชวนคุยโดยนายมานพ ช่วยอินทร์ ผู้ประสานงาน สกว.ตรัง  
10.50 - 11.20 น.  นำเสนอผลการสังเคราะห์ "งานวิจัยโครงการยุติธรรมชุมชนของจังหวัดตรัง" โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
11.20 - 12.20 น.  เสวนาในหัวข้อ "ยุติธรรมชุมชน ทางรอดของสังคมไทยในภาวะวิกฤติ"
- ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
- อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ เครือข่ายภาคประชาสังคม
- ดำเนินรายการโดย ผศ.ปิยะ กิจถาวร คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี  
12.20 - 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 - 14.30 น.  แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป 
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 - 15.15 น.  นำเสนอกลุ่มย่อย (โดยการสุ่มประมาณ 6 กลุ่ม) 
15.15 - 15.30 น.  สรุป และปิดการประชุม