สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
 


มหกรรมแห่งการอ่านจังหวัดยโสธร "วาระแห่งชาติ...การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง"
25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรม เจพี เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร

วันที่ 25 พ.ย. 2552  
08:30 - 09:00 น.  ลงทะเบียน  
09:00 - 09:30 น.   พิธีเปิด โดย...ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธานในพิธี)  
09:30 - 10:00 น.  วีดิทัศน์ "ชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัง" 
10:00 - 10:45 น.  ปาฐกถาพิเศษ "วาระแห่งชาติ...พลังแห่งการอ่าน" 
โดย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
10:45 - 12:00 น.   นำเสนอผลการวิจัย "มหัศจรรย์แห่งการอ่าน"
โดยทีมวิจัย "ชวนกันอ่านหนังสือให้เด็ก"
ร่วมให้มุมมอง โดย
- นพ.อุดม เพชรสังหาร : ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
- ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล : ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
ดำเนินรายการโดย คุณกชกร ชิณะวงศ์  
12:00 - 13:00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13:00.- 14;30 น.  เสวนาพิเศษ "การพัฒนาเด็ก....พัฒนาชาติ" | 1 , 2 , 3 , 4
ผู้ร่วมเสวนา
ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ : ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ดร.สมเกียรติ ชอบผล : รักษาการเลขาธิการ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ : อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณริสรวล อร่ามเจริญ : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์
ดำเนินรายการโดย คุณดาริน กำเนิดรัตน์ : ผู้ดำเนินรายการข่าว Thai PBS
14:30 - 14:45 น.  กิจกรรม "เล่านิทาน...ลานความสุข" โดยนักเล่านิทานเด็กจากจังหวัดยโสธร 
14:45 - 16 :30 น.  เสวนา "การอ่าน...จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" | 1 , 2 , 3 , 4

เวทีเสวนาประกอบด้วย
- ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เขต 2)
- นพ. สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
- นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
- ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- เครือข่ายการวิจัยฯ จ.ยโสธร
ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง
   
วันที่ 26 พ.ย. 52   
08:30 - 09:00 น.   ลงทะเบียน  
09:00 - 09:30 น.   การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน "รำเซิ้งบั้งไฟ"  
09.30 - 11.00 น.   ล้อมวงคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "มหัศจรรย์แห่งการอ่าน....ใครใครก็สร้างได้"
โดย ตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนวิจัย
ดำเนินรายการโดย คุณนำบุญ นามเป็นบุญ : พิธีกรรายการกล่องนักคิด Thai PBS
11.00 - 12.00 น.   ชมการสาธิตการเล่านิทาน ..."นิทานเริงใจ..เล่าอย่างไรให้เด็กๆ สนุกและมีความสุข"
โดย ครูชีวัน วิสาสะ (นักเขียนหนังสือสำหรับเด็ก และนักเล่านิทานชั้นนำระดับ
ประเทศ)
12.00 -13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -16. 30 น.   กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาการเด็ก
- สาธิตการทำหนังสือเด็กทำมือ
- สาธิตการเล่านิทานสารพัดรูปแบบ เช่น การเล่านิทานด้วยภาพวาด การพับกระดาษตามนิทาน
- สาธิตการทำที่คั่นหนังสือ
- โชว์การเล่านิทานสื่อสร้างสัมพันธ์ ฯลฯ
- บู๊ทขายหนังสือในราคาย่อมเยา