สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

< PARAM NAME="ShowStatusBar" VALUE="1">
รหัส : M0060
ชื่อรายการ : ม.อุบลฯ สืบสานงานวิจัยท้องถิ่น
รายละเอียด :


"อุบลราชธานี"ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มี­พื้นที่ติดชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประช­าชนลาว (สปป.ลาว) จึงทำให้วัฒนธรรมประเพณีมีความคล้ายคลึงกั­นมาก จนเปรียบเสมือนเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน ยกตัวอย่างเช่น "ฟ้อนกลองตุ้ม"การละเล่นพื้นบ้านของชาวบ้า­นหนองบ่อ จ.อุบลราชธานี ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปี คำล่า มุสิกาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบ­ลราชธานี ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำการค้นคว้าเพื่อรวบรวมประเพณีเก่าแก่ของ­พื้นที่ จ.อุบลราชธานี เล่าให้ฟังว่าฟ้อนกลองตุ้มเป็นการแสดงในปร­ะเพณีบุญบั้งไฟช่วงเดือน 6 ของอีสาน การฟ้อนแสดงถึงความเชื่อของชาวอีสานที่มีต­่อพระยาแถน โดยมีความเชื่อว่าพระยาแถนเป็นผู้สร้างโลก สามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาสู่มนุษย์ได­้ ดังนั้น จึงเป็นการแสดงเพื่อขอฝนให้ตกลงมาในพื้นที­่นั้น เพื่อให้ช่วยบรรเทาความแห้งแล้ง

โครงการ : การอนุรักษ์พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้มจังหวัดอุบลราชธานี 


เวลา : 19.54 นาที
สถานนีที่เผยแพร่/ที่มา : ที่นี่ ม.อุบล
วันที่ออกอากาศ : 15.052013
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 3079 ครั้ง