สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
 
ประกาศ!!! รับทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านการศึกษาและพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ภาษาในภาวะวิกฤต
...ทุนศึกษาเพื่อสร้างคน สร้างองค์ความรู้ โดยการศึกษาด้านลักษณะการคงอยู่และสูญไปของ "ภาษา" และ ศึกษาด้านสำนึกด้านอัตลักษณ์ของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรม...

 
ประกาศ เรื่องจัดจ้างเหมาตกแต่งสำนักงาน
สกว. สำนักงานภาค มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งสำนักงานชั้น

 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก

 
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัย 1 อัตรา

 
ประกาศทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับทำวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาโท พื้นที่ภาคอีสาน
โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาโท พื้นที่ภาคอีสาน

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท(สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงคขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วมสร้างการเรียนรู้แนวใหม่ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 
สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ผ่านการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยงานวิจัยดังกล่าวจะต้องช่วยสร้างองค์ความรู้ หรือตอบปัญหาให้กับชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมเรียนรู้ในกระบวนการวิจัยตั้งแต่ต้น

 
 
กิจกรรมทั้งหมด : 68 กิจกรรม
หน้า : 4 / 4
ไปยังหน้า :
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | |