สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้ประสาน
วันที่ประกาศ 9 ส.ค. 2553 , เปิดอ่า่น 1521 ครั้ง
 

รับสมัครผู้ช่วยผู้ประสาน  ตำแหน่งงานธุรการ  1 ตำแหน่ง ด่วน

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี ทุกสาขา

มีคุณสมบัติดังนี้

1.      มีความสามารถทางด้านงานเอกสาร การเงิน/บัญชี

2.         สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้นได้

3.         สามารถทำงานกับชุมชนท้องถิ่นได้

4.      สามารถทำงานด้านการประสานงานได้

5.      สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีตามวันและเวลาที่กำหนด

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

1.       RESUME                                                                                             1                 ชุด

2.       สำเนาหลักฐาน/ระเบียนแสดงผลการเรียน                                       1                ฉบับ

3.       สำเนาใบปริญญาบัตร                                                                        1                ฉบับ

4.       สำเนาบัตรประชาชน                                                                          1                ฉบับ

5.       สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                        1                ฉบับ

6.       รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                                                          2                ใบ

7.       สำเนาใบแสดงกิจกรรม/ความสามารถพิเศษต่างๆ                      1                ฉบับ

8.       เบอร์โทร/เอกสารข้อมูลบุคคลที่สามารถอ้างอิงได้                           1                ชุด

Ø    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2553  ถึงวันที่  20  สิงหาคม 2553

Ø    นัดสอบสัมภาษณ์  วันที่ 25 สิงหาคม  2553

Ø    จัดส่งเอกสารการสมัคร หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000

โทรศัพท์ 039 - 471072 หรือ 039-319111 ต่อ 7020 , 7021

โทรสาร 039 – 471072

e-mail   east_node @yahoo.com

**หมายเหตุสำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งนำหลักฐานตัวจริงมาประกอบการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วยค่ะ