สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
เวทีนำเสนอความก้าวหน้าการทำงานวิจัย
วันที่ประกาศ 25 ส.ค. 2553 , เปิดอ่า่น 2035 ครั้ง
 

เวที “นำเสนอความก้าวหน้าการทำงานวิจัย

ชุดการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต”

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2553

ณ ทะเลสวยรีสอร์ท หาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภายใต้โครงการวิจัย “ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน โดยมีศาสตราจารย์ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ประสานงานฯ มีภาระกิจสำคัญในการดำเนินงานดูแล ติดตาม สนับสนุน และส่งเสริมการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของกลุ่มภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ในขณะเดียวกันก็มีการหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อประสานความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม การฟื้นฟูภาษา ตลอดจนการพัฒนาและวางแผนทางภาษา ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  โดยมีการบูรณาการกระบวนการทำงานฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกับกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เน้นการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

กระบวนการทำงานทำให้ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ภาษาอยู่ในภาวะวิกฤตในประเทศไทยทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ได้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนในชุมชน เจ้าของภาษาในชุมชนกับโรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ การทำงานนี้สามารถจัดได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต เช่น ชอง (จันทบุรี) กะซอง (ตราด) ญัฮกุร (ชัยภูมิ) โซ่ (ทะวืง) (สกลนคร) ก๋อง (สุพรรณบุรี) มลาบรี (แพร่) บรู (อุบลราชธานี) ฯลฯ และ2) กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมแนวตะเข็บชายแดน เช่น เขมรถิ่นไทย (สุรินทร์) ละเวือะ (แม่ฮ่องสอน) ขมุ ( น่าน) ฯลฯ จากการทำงานส่งผลให้เกิดกลไกลการทำงานการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบตัวเขียนเพื่อบันทึกรวบรวมภาษากลุ่มชาติพันธุ์ การจัดการเรียนการสอนภาษาท้องถิ่นในระบบโรงเรียนโดยมีครูภูมิปัญญาเป็นผู้สอนด้วยสื่อภาษาท้องถิ่น การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาพืชและสมุนไพรพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ 

ในระหว่างปี 2549-2553 ศูนย์ฯ มีโครงการวิจัยในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น  39 โครงการ ซึ่งได้ดำเนินงานลักษณะต่างๆ เพื่อหาแนวทางจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ท้องถิ่นเกิดแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป โดยการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ศูนย์ฯ เห็นว่าควรจะมีการจัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้าผลการวิจัยสำหรับโครงการวิจัยในปี 2552 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) และกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างทีมวิจัยตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังเป็นการสรุปบทเรียนการทำงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและหาทิศทางและกลไกในการทำงานกับทีมวิจัยกลุ่มต่างๆ โดยจะจัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยในกลุ่มฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2553 ณ ทะเลสวยรีสอร์ท หาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการทำงานของศูนย์ประสานงานฯ ต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย ชุดฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2552

2.   เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) และกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างทีมวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.      เพื่อพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงศูนย์ประสานงานประเด็นภาษาฯ และทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น(CBR) และกระบวนการ  ทำงานฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างทีมวิจัยทุกโครงการและผู้สนใจอื่นๆ

2.   นักวิชาการที่สนใจและต้องการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) สามารถรู้แหล่งบุคคลและสถานที่ในการติดต่อขอคำแนะนำในการทำงานวิจัย

3.   เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างบุคคลและหน่วยงานในระดับพื้นที่กับทีมวิจัยและหน่วยงานสกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

4.   ทีมวิจัยได้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการทำงานของโครงการวิจัย ในขณะเดียวกันทีมพี่เลี้ยงก็ได้แนวทางการติดตามหนุนเสริมทีมวิจัยโครงการ

 

ผู้เข้าร่วมเวที           จำนวน 130 คน 

 

ผู้นำเสนองาน           ประกอบด้วย

ตัวแทนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ปี 2552 จำนวน 10 โครงการดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางภาษาเพื่อการบันทึกภาษาและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของตนเอง (3 โครงการ)

•        กลุ่มไทดำ โครงการวิจัย “แนวทางการฟื้นฟูภาษาไทดำ โดยการพัฒนาเครื่องมือทางภาษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทดำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย”

•        กลุ่มกะซอง โครงการวิจัย “พลิกฟื้นภาษากะซองเพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน บ้านคลองแสง       ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด”

•        กลุ่มบรู โครงการวิจัย “การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมบรูบ้านเวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม                  จ.อุบลราชธานี”

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนภาษาท้องถิ่นในระบบโรงเรียน (5 โครงการ)

•        กลุ่มมอญ โครงการวิจัย “การอนุรักษ์ภาษามอญผ่านการเรียนการสอนโดยชุมชนมีส่วนร่วม”

•        กลุ่มญัฮกุร โครงการวิจัย “การคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนเนื่องจากปัญหาด้านภาษาออกจากเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้  โดยการนำภาษาแม่ (ภาษาญัฮกุร) มาจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน        บ้านวังอ้ายคง ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ”

•        กลุ่มญัฮกุร โครงการวิจัย “การศึกษาแนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นภาษาญัฮกุรของโรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ”

•        กลุ่มชอง โครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรภาษาชองแบบบูรณาการของโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมป์) โดยชุมชนมีส่วนร่วม ต.ตะคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี”

•        กลุ่มจีนยูนนาน โครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนเชื้อสายจีนยูนนานในระดับชั้นปฐมวัย  ร.ร.บ้านใหม่หนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่”

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านอื่นๆ (2 โครงการและ 1 ภาษาร่วมแลกเปลี่ยน )

•        กลุ่มพหุภาษา (เขมรถิ่นไทย, กูย และลาว) โครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางในการสืบทอดภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกันของชาวเขมรถิ่นไทย กูย และลาว  ในพื้นที่เขตบริการโรงเรียนบ้านอำปึล    ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์”

•        กลุ่มญัฮกุร โครงการวิจัย “ศึกษารวบรวมองค์ความรู้จากป่าชุมชนโคกคาวเปรียงของชาว ญัฮกุรบ้านวังอ้ายโพธิ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ”

•        กลุ่มก๋อง “ความเคลื่อนไหวการทำงานอนุรักษ์ฟื้นฟูภาษาก๋อง”

 

ตัวแทนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการ จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางภาษาเพื่อการบันทึกภาษาและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของตนเอง

•        กลุ่มแสก โครงการวิจัย “แนวทางการจัดทำพจนานุกรมภาษาแสกฉบับชาวบ้าน บ้านบะหว้า ต.ท่าเรือ      อ.นาหว้า จ.นครพนม”

•        กลุ่มอึมปี้ โครงการวิจัย “การสร้างสื่อภาษาอึมปี้เพื่อการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาด้วยพลังเยาวชน :    บ้านดง เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่”

•        กลุ่มบีซู โครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางการสร้างศูนย์เด็กเล็กเพื่อฟื้นฟูภาษาที่เหมาะสมกับชาวบีซู         บ้านดอยชมภู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย”

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานการจัดการเรียนการสอนภาษาท้องถิ่นในระบบโรงเรียน

•        กลุ่มเขมร โครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบทวิภาษา โดยใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยร่วมจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์”

•        กลุ่มละเวือะ โครงการวิจัย“รูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 หมู่ 3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน”

•        กลุ่มขมุ โครงการวิจัย “ รูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา โดยใช้ภาษาขมุร่วมจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน”

•        กลุ่มม้ง โครงการวิจัย “แนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กขาดเรียนโดยใช้ต้นทุนทางภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านห้วยฮ่อมพัฒนา เทศบาล ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่”

 

กลุ่มที่ 3  กลุ่มงานศูนย์การเรียนรู้, ศูนย์วัฒนธรรม หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

•        กลุ่มพหุภาษาและวัฒนธรรม โครงการวิจัย “ศึกษาศักยภาพชุมชนโซ่ (ทะวืง) ภูไท ญ้อ และลาว เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมชุมชน ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร”

•        การพัฒนาพื้นที่ชองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน จำนวน 12 คน 

1.   ทีมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 8 คน

(อาจารย์บัญชร แก้วส่อง, คุณลักขณา วงศ์ยะรา, คุณดวงใจ ศิริใจ, คุณอิษฏ์ ปักกันต์ธร, คุณสินธุ แก้วสินธุ์, คุณจุลทัศน์ อุปัชฌาย์, คุณฉัตรชัย โรจน์เรืองไร, คุณอภินันท์ บุญทอน )

ณัฐมน โรจนกุล ค่ะ

ณัฐมน โรจนกุล ค่ะ

2.   ศึกษานิเทศก์จากสำนักการศึกษางานเขตพื้นที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน

(คุณชโลบล ทัศวิล สพท.ตราด, คุณอรวรรณ สุวรรณพยัคฆ์ สพท.จันทบุรี เขต 2, คุณมนตรี ดอกแก้ว สพท.สุรินทร์ เขต 3, คุณกิตติศักดิ์ แสนคำ สพท.แพร่ เขต 1)

3.   นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย

 

ทีมงานศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต จำนวน 14 คน

ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ (ประธานศูนย์ฯ), ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์, ดร.อิสระ ชูศรี, ดร.ศิริเพ็ญ  อึ้งสิทธิพูนพร, สิริรัตน์ สีสมบัติ, นารา บุตรพลอย, อัจฉราภรณ์ ถาวรพัฒน์, ศิริภา เล้าสุวรรณเวช, อารีรัตน์ เพชรสิงห์, ชุมพล โพธิ์สาร, ณัฐมน โรจนกุล, สรัญญา กฤษณานุวัตร, สุมาลี หาญยศ, สุพัตรา การะเกต

 

วันที่จัด           วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4 - 5 กันยายน  2553

 

สถานที่           ทะเลสวยรีสอร์ท หาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 

ผู้จัดและการติดต่อประสานงาน

จัดโดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ติดต่อประสานงานได้ที่

สิริรัตน์ สีสมบัติ (087-0645901 และ 02-8002308-14 ต่อ 3218) / อารีรัตน์ เพชรสิงห์ (080-9864690)

 

 

กำหนดการเวทีนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย

ชุดการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต

ระหว่างวันที่  4-5 กันยายน 2553

ณ ทะเลสวยรีสอร์ท หาดเจ้าหลาว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

 

วันที่ 3 กันยายน 2553

13.00 น.- 18.00 น.         เดินทางเข้าที่พัก และรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4 กันยายน 2553

07.00 น.– 08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.– 08.30 น.         ลงทะเบียน

08.30 น.– 09.00            น.            กิจกรรมแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

09.00 น.– 09.10            น.            กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

โดยศาตราจารย์ ดร.สุวิไล  เปรมศรีรัตน์ ประธานศูนย์ฯ

09.10 น.– 10.40            น.            นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มที่ 1

- โครงการวิจัย “แนวทางการฟื้นฟูภาษาไทดำ โดยการพัฒนาเครื่องมือทางภาษาเพื่อการเรียนรู้ภาษาไทดำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านนาป่าหนาด  ต.เขาแก้ว   อ.เชียงคาน จ.เลย”

- โครงการวิจัย “พลิกฟื้นภาษากะซองเพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน บ้านคลองแสง ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด”

- โครงการวิจัย “การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมบรูบ้านเวินบึก  ต.โขงเจียม               อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี”

10.40 น.– 11.00            น.            รับประทานอาหารว่าง

11.00 น.– 12.00            น.            นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มที่ 2

- โครงการวิจัย “การอนุรักษ์ภาษามอญผ่านการเรียนการสอนโดยชุมชนมีส่วนร่วม”

- โครงการวิจัย “การคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนเนื่องจากปัญหาด้านภาษาออกจากเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ โดยการนำภาษาแม่ (ภาษาญัฮกุร) มาจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวังอ้ายคง ต.บ้านไร่  .เทพสถิต จ.ชัยภูมิ”

12.00 น.– 13.00            น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.– 14.30            น.            นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มที่ 2 (ต่อจากช่วงเช้า)

- โครงการวิจัย “การศึกษาแนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นภาษาญัฮกุรของโรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ”

- โครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรภาษาชองแบบบูรณาการของโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมป์) โดยชุมชนมีส่วนร่วม ต.ตะคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี”

- โครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนเชื้อสายจีนยูนนานในระดับชั้นปฐมวัย  ร.ร.บ้านใหม่หนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ               จ.เชียงใหม่”

14.30 น.– 14.45            น.            รับประทานอาหารว่าง                              

14.45 น.– 16.15            น.            นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มที่ 3

- กลุ่มพหุภาษา (เขมรถิ่นไทย, กูย และลาว) โครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางในการสืบทอดภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกันของชาวเขมรถิ่นไทย กูย และลาว  ในพื้นที่เขตบริการโรงเรียนบ้านอำปึล  ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์”

- กลุ่มญัฮกุร โครงการวิจัย “ศึกษารวบรวมองค์ความรู้จากป่าชุมชนโคกคาวเปรียงของชาว ญัฮกุรบ้านวังอ้ายโพธิ์ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ”

- กลุ่มก๋อง “ความเคลื่อนไหวการทำงานอนุรักษ์ฟื้นฟูภาษาก๋อง”

16.15 น.– 19.00            น.            พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.– 20.00            น.            รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

20.00 น. เป็นต้นไป        พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 5 กันยายน 2553

07.00 น.– 08.30 น.         รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.– 10.30            น.            นำเสนอโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการ

กลุ่มที่ 1

- โครงการวิจัย “แนวทางการจัดทำพจนานุกรมภาษาแสกฉบับชาวบ้าน บ้านบะหว้า ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม”

- โครงการวิจัย “การสร้างสื่อภาษาอึมปี้เพื่อการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาด้วยพลังเยาวชน :  บ้านดง เทศบาลตำบลสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่”

- โครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางการสร้างศูนย์เด็กเล็กเพื่อฟื้นฟูภาษาที่เหมาะสมกับชาวบีซู บ้านดอยชมภู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย”

กลุ่มที่ 2

- โครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบทวิภาษา โดยใช้ภาษาเขมรถิ่นไทยร่วมจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์”

- โครงการวิจัย“รูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 หมู่ 3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน”

- โครงการวิจัย “ รูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา โดยใช้ภาษาขมุร่วมจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน”

- โครงการวิจัย “แนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กขาดเรียนโดยใช้ต้นทุนทางภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านห้วยฮ่อมพัฒนา เทศบาล ต.บ้านเวียง  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่”

กลุ่มที่ 3 

- โครงการวิจัย “ศึกษาศักยภาพชุมชนโซ่ (ทะวืง) ภูไท ญ้อ และลาว เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภาษา - วัฒนธรรมชุมชน ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร”

- การพัฒนาพื้นที่ชองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

10.30 น.– 10.45 น.         รับประทานอาหารว่าง

10.45 น.– 12.00 น.         วางทิศทางและกลไกการทำงานของโครงการในระยะต่อไป

12.00 น. เป็นต้นไป        - รับประทานอาหารกลางวัน

- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ  กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม