สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
เวทีวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างตลิ่ง กระแสน้ำ และการกระจายตัวของพันธุ์ไม้ริมน้ำท้องถิ่น
วันที่ประกาศ 8 ก.พ. 2554 , เปิดอ่า่น 1383 ครั้ง
 

เวทีวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างตลิ่ง กระแสน้ำ และการกระจายตัวของพันธุ์ไม้ริมน้ำท้องถิ่น

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2554

สถานที่ ณ วิทยาลัยชุมชน (วชช.) หน่วยจัดคุระบุรี (รร.บ้านกลางประชาสรรค์) จ.พังงา

หลักการและเหตุผล

       คลองนางย่อน สายน้ำที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาพ่อตาหลวงแก้วไหลผ่านชุมชน ต.คุระ คือ หมู่    หมู่   และไหลออกสู่ทะเลอันดามัน  เป็นระยะทางประมาณ  ๑๖  กิโลเมตร  ในอดีตคลองนางย่อนมีความกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ ๖ – ๑๐ เมตร  มีความตื้นลึกเป็นแห่งๆตามธรรมชาติริมสองฝั่งน้ำมีความสมบูรณ์ร่มครึ้มด้วยแมกไม้ท้องถิ่นริมน้ำที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและภูมิอากาศ เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้อุปโภค  บริโภคของชุมชนริมคลอง    ตลอดทั้งแนวคลองท้องคลองมีพรรณไม้น้ำที่มีความสวยงามและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ เช่น  ช้องน้ำ  และหอมน้ำหรือพลับพลึงธารไม้น้ำหายากที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก ในปัจจุบัน มีสัตว์น้ำ กุ้ง ปลา และพืชอาหารริมลำคลองที่หล่อเลี้ยงชุมชนมายาวนาน   ความเปลี่ยนแปลงของคลองนางย่อนได้เริ่มต้นขึ้น   จากการพยายามไปปรับเปลี่ยนความเป็นจริงของธรรมชาติให้เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์    ซึ่งนับเป็นหายนะโดยแท้

คลองนางย่อน ถูกกระทำให้การไหลของน้ำต้องเป็นไปตามยถากรรม   เมื่อการปรับเปลี่ยนโดยมนุษย์ถูกปฏิเสธ  การต้านของธรรมชาติก็แสดงออกมาในรูปแบบของการทำลายล้าง  การพังทลายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวความสูญเสียเกิดขึ้น   เพราะขาดความรู้เท่าทันและไม่เข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์  การพยายามแก้ปัญหาด้วยการขุดลอกยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาให้บานปลายหนักขึ้น  จนถึงปัจจุบันคลองนางย่อนเสียหายอย่างหนัก  ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง   สัตว์น้ำวิกฤตสูญพันธุ์   บ้านเรือนราษฎรริมน้ำพังทลาย จำนวน ๗ หลัง ที่ดินริมน้ำถล่มคลองกว้าง และตื้น ในฤดูแล้งน้ำแห้ง  น้ำท่วมล้นตลิ่งอย่างรวดเร็วในฤดูฝน  น้ำป่ารุนแรงหนักขึ้นแต่ทิศทางการแก้ปัญหาก็ยังไม่ใช่การตอบโจทย์ที่เร่งรัดคำตอบของภัยน้ำป่าตลิ่งพัง    ชุมชนเดือดร้อนร่วมกันจากภัยแห่งความเปลี่ยนแปลง ด้วยความรักและห่วงใยในอนาคตของคนรุ่นต่อไปทำให้ไม่อาจนิ่งเฉยต่อสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางเลวร้ายชุมชนคลองนางย่อนได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อ ตอบโจทย์  ฟื้นคลองนางย่อนอย่างไรให้ได้ผล?

                งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยทีมวิจัยชุมชนบ้านบางซอย  ซึ่งได้รับโอกาสจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูคลองนางย่อนจากการพังทลายของตลิ่งด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน  เพื่อหาคำตอบในการแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน   และชุมชนริมคลองนางย่อนทุกหมู่บ้านการระดมความคิดของผู้ได้รับผลกระทบ ทำให้ได้คำตอบว่า   การแก้ปัญหาธรรมชาติต้องแก้ด้วยการศึกษาความต้องการของธรรมชาติและคืนสมดุลย์ให้กับธรรมชาติ     การทำงานของทีมวิจัยชุมชนบ้านบางซอย ใช้ยุทธศาสตร์ตามรอยธรรมชาติ   เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างทางธรณีของตลิ่ง  การเรียงตัวของชั้นโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงของทิศทางการไหลของกระแสน้ำ   การศึกษาพันธุ์ไม้ริมน้ำที่มีผลต่อการรักษาโครงสร้าง   เพื่อศึกษาการฟื้นตัวเองของธรรมชาติและ เฝ้าติดตามการสร้างป่าริมน้ำโดยกระบวนการทางธรรมชาติอย่างเป็นแม่แบบในการฟื้นฟูที่ได้ผลอย่างยั่งยืนต่อไป

โจทย์/คำถามวิจัย

                แนวทางการฟื้นฟูคลองนางย่อน   ลดการพังทลายของตลิ่งด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมควรเป็นอย่างไร?

วัตถุประสงค์

๑.        เพื่อนำเสนอข้อมูล ผลศึกษาลักษณะโครงสร้างทางธรณีของตลิ่งและทิศทาง  กระแสน้ำ

.  เพื่อนำเสนอข้อมูลผลศึกษาการกระจายตัวและความหนาแน่นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นริมน้ำ

.  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลศึกษาแบบมีส่วนร่วม

.  เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการออกแบบภูมิทัศน์คลองนางย่อนลดภัยตลิ่งพังถล่ม

พื้นที่ศึกษา

คลองนางย่อน ตอนบ้านบางซอย หมู่ที่ ๗   และหมู่ที่  ๒ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

กลุ่มเป้าหมาย   จำนวน   ๑๕๐  คน

.  ชุมชนริมคลอง

๒.  ผู้นำท้องถิ่น

.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

.  เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

.  เครือข่ายงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำ

๖.  หน่วยงานภาครัฐ

๗.  หน่วยงานภาคีร่วม/อื่นๆ

 

   

กำหนดการ

เวที วิเคราะห์ข้อมูลการกระจายตัวของพันธุ์ไม้และทิศทางการไหลขอไหลขอลดกระแสน้ำคลองนางย่อน

วันที่  11  กุมภาพันธ์  2554

สถานที่ ณ วิทยาลัยชุมชน (วชช.) หน่วยจัดคุระบุรี (รร.บ้านกลางประชาสรรค์)

 

08.30น. -  09.15 .               - ลงทะเบียน/รับเอกสารประกอบเวที/ชมนิทรรศการ/วีดีทัศน์สถานการณ์ริมคลอง

09.15. -  09.30.                - พิธีกรดำเนินรายการ  โดย  ทีมวิจัยชุมชนบ้านบางซอย

                                               ò กล่าวรายงานการดำเนินการของโครงการ/ที่มาของการจัดเวทีฯ

                                                   โดย นายก  อบต.คุระ

                                          ò กล่าวเปิดเวที  โดย  นายอำเภอคุระบุรี

09.30น. - 10.30.                -  หัวหน้าโครงการชี้แจงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ

                                 -  นำเสนอข้อมูลวิเคราะห์กระจายตัวและความหนาแน่นของชนิดพันธ์พืชท้องถิ่น

10.30.-10.45น.                   -  พักเบรก  ดื่มน้ำชา/กาแฟ ลองแลติ๊.... ฝีมือคนบ้านบางซอย...

10.45น. –12.00 .                 -  นำเสนอทิศทางการไหลของกระแสน้ำ ลักษณะโครงสร้างตลิ่งและผลกระทบที่มีต่อชุมชน          

                                                 -   แลกเปลี่ยนประเด็นจากเวที

12.00.-13.00น.                    -   พักรับประทานอาหารเที่ยง 

13.00.-14.30น.                    -   ช่วงเวทีวิเคราะห์ชนิดพันธุ์ไม้เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกระบวนการออกแบบภูมิทัศน์  และหา

                                              แนวทางการแก้ไขปัญหาการรักษาตลิ่งคลองนางย่อน โดย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน

                                                  ดำเนินรายการ โดย คุณสุขกิจ นาคตาขุน ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.พังงา – ระนอง

14.30น.-15.00 .                 -  มุมมองและทิศทางการเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุมชนบ้านบางซอย

                                                   โดย คุณสมบูรณ์ อัพภาสกิจ  ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้

 15.00 .-15.30น.                  -  กล่าวปิดเวทีโดย นาย สายัณต์ ขันเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

                                           -  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

–—–—–—–—–—–—–—

 

หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์

                      มือถือ  087-280-5-811 คุณศิริพงษ์  ศรีธนสาร  (หัวหน้าโครงการ) ,

                      คุณสามี่ย๊ะ  สาลี   084-051-1-186  และคุณกาญจนา  สุขเกื้อ  082-288-2-360  (พี่เลี้ยงนักวิจัย)