สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อเด็ก เพื่อครู เพื่อชุมชน
วันที่ประกาศ 22 ก.พ. 2554 , เปิดอ่า่น 1718 ครั้ง
 

  

การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนท่าชนะ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ฐานทรัพยากรชุมชน
“สร้างสรรค์การเรียนรู้   เพื่อเด็ก เพื่อครู  เพื่อชุมชน”
วันที่  5  มีนาคม  2554   เวลา  09.00 – 16.00  น.
ศูนย์การเรียนรู้ป่าพรุคันธุลี  ตำบลคันธุลี  อำเภอท่าชนะ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

หลักการและเหตุผล

               

                หลักสูตรการเรียนรู้ที่ดีมีความหมาย  ควรจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีการคิดเชื่อมโยงระหว่างการเรียนกับชีวิตจริงและสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ การแก้ปัญหา การพัฒนาศักยภาพตนเอง  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลชุมชน  สังคมได้

                 อย่างไรก็ตาม  หลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหลักสูตรวิชาสามัญ  หลักสูตรวิชาชีพ  หลักสูตรเสริมความรู้เฉพาะด้านเฉพาะกลุ่ม  และหลักสูตรท้องถิ่น  ยังมีข้อจำกัดในด้านการมีร่วม ไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ในฐานของชุมชนได้อย่างแท้จริง

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   โรงเรียนท่าชนะ  ได้ดำเนินการโครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  โรงเรียนท่าชนะ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ฐานทรัพยากรชุมชน  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น   ด้วยความมุ่งหวังเพื่อจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับนักเรียน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ ในการแก้ปัญหา  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่บ้าน  โรงเรียน  ชุมชน พร้อมด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้ และคุณธรรมของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม

                ในกระบวนการการพัฒนาหลักสูตร จากการศึกษาดูงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยเฉพาะการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน โดยการสนับสนุนของโรงเรียนรุ่งอรุณร่วมกับเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา  ทำให้ครู นักเรียน   และชุมชน    สามารถออกแบกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ  สร้างสำนึกรักท้องถิ่น  ครูปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน  และการประเมินผลการเรียนรู้  ในขณะที่ชุมชนก็เกิดกลุ่มครูภูมิปัญญาที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ไปสู่กลุ่มเด็กได้มากขึ้น   นับเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  เพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรในชุมชนได้อย่างน่าสนใจ

เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มครู  นักเรียน และชุมชน ที่มีความตั้งใจได้มีการปรับปรุง  พัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพ  เกิดการขยายผลทั้งในระดับโรงเรียนและเครือข่ายการศึกษา  ทางทีมวิจัยจึงได้ร่วมจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานขึ้น ด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะการถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา  การสร้างสรรค์การเรียนรู้  เพื่อเด็ก  เพื่อครู   เพื่อชุมชน

               

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

                1. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย โครงการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ฐานทรัพยากรชุมชน 

                2.   เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม ยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชน โดยใช้ฐานทรัพยากรชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ โรงเรียนท่าชนะ

                4. เพื่อประสานความร่วมมือในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ การขยายผลในเครือข่ายการศึกษา

 

ผู้เข้าร่วมในการดำเนินงาน

                เยาวชนทีมวิจัยหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ    จำนวน    80  คน

1.             ครูที่ปรึกษา/ครูทีมวิจัย/ครูในโรงเรียน   จำนวน  20  คน

2.             ครูภูมิปัญญา /ตัวแทนผู้ปกครอง    จำนวน 20  คน

3.             เขตพื้นที่การศึกษา  หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  5  คน

4.             ครู  นักเรียน ในโรงเรียนเครือข่าย   จำนวน 25 คน

5.             เครือข่ายการศึกษาทางเลือก/เพื่อนยุวชน  จำนวน 30  คน

6.             องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น / ผู้นำชุมชน    จำนวน  10  คน

7.             คณะวิทยากร  ทีมเครือข่ายจากนอกพื้นที่   10  คน

                                    รวมผู้เข้าร่วม  200  คน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.             เกิดแนวทางในการส่งเสริม ยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชน โดยใช้ฐานทรัพยากรชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

2.             เกิดการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ โรงเรียนท่าชนะ

3.             เกิดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และการการขยายผลในเครือข่ายการศึกษา

กำหนดการ          

               

                วันที่   5  มีนาคม  2554

 

                ช่วงเช้า 

                08.00-09.15 น.  ลงทะเบียน   ชมนิทรรศการการนำเสนอผลงานของกลุ่มเยาวชน

                09.15-09.30  น.  ชมวิดิทัศน์  การเรียนรู้ของเด็ก  ครู และชุมชน

                09.30-09.45  น.  กล่าวรายงาน(เยาวชนทีมวิจัย)

                09.45-10.00  น.  กล่าวเปิดงาน  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี

                10.00-11.30  น.  นำเสนอบทเรียนการดำเนินงานพัฒนากลักสูตรโดย

-คุณครูเย็นจิตร  วงศ์พิทักษ์   หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่าชนะ

และ/หัวหน้าโครงการวิจัยวิจัยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                                                -ตัวแทนนักเรียนโครงงานอ่าว ท่าชนะ 2  โครงการ

                                                -ตัวแทนนักเรียนโครงงานป่าพรุ  2  โครงการ

                11.30- 12.00  น.  ร่วมเติมเต็มโดยครูภูมิปัญญา

                12.00 -13.00  น.  รับประทานอาหารเที่ยง

                ช่วงบ่าย

                13.00-13.30        การแสดงของกลุ่มเยาวชน

13.30  15.30 น.   เสวนา  “คุณค่า  ความหมาย  ก้าวต่อไปของการเรียนรู้”

                                                ดำเนินการโดยอาจารย์สุรพล  ธรรมร่มดี ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์

                                             อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก

                                                ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

                                                - ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  สุราษฎร์ธานี ชุมพร

                                                - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี        

-อาจารย์สมเจตนา  มุนีโมไนย  ที่ปรึกษากลุ่มยุวชนสร้างสรรค์

 -คุณสมบูรณ์  อัพภาสกิจ  ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้  

                                                 -เยาวชน  ครูภูมิปัญญา/ ผู้ปกครองนักเรียน  ชุมชน ครู และผู้ร่วมเวที                 

                15.30-15.50  น.   กล่าวปิดการประชุมโดยนายจันทโชติ  ภู่ศิลป์  ตัวแทนครูภูมิปัญญา  

                    ................................................................................................................