สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
เปิดรับนักศึกษา ป.โท หลักสูตรงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ประกาศ 8 เม.ย. 2554 , เปิดอ่า่น 1760 ครั้ง
 

             หลักสูตรวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พัฒนามาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอด มากประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 หลักสูตรนี้เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ซึ่งเหตุผลในการเสนอหลักสูตร สืบเนื่องจากในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่นอกจากจะนำความเจริญและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้านต่างๆ ในสังคมท้องถิ่นแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ อีกหลายประการเนื่องจากการปรับตัวไม่ทันของชุมชนท้องถิ่น เช่น ปัญหาการความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม วัฒนธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าและการรับเอาการบริโภคนิยมจนทำให้คุณค่าดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกทำลาย จนนำไปสู่ภาวะวิกฤติในสังคม เกิดความอ่อนแอของชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อท้องถิ่นและวิธีวิทยาการพัฒนาท้องถิ่น เป็นนักปฏิบัติการทางสังคมที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้รู้เท่าทันและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่สามารถนำการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

การสอนใน 2 รุ่นที่ผ่านมา มีพี่เลี้ยงงานวิจัย และนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น สนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก ปี 2554 นี้เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3 ในเทอมต้น ปีการศึกษา 2554 ตัวอย่างวิชาที่เปิดสอนได้แก่ วิชาโลกทัศน์ร่วมสมัย วิชาวิธีวิทยาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชามานุษยวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิชาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาชีวทรรศน์ท้องถิ่น   วิชาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.grad.msu.ac.th หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


 
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
archives_842011135333.rar 
แบ่งปัน