สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออกรับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงาน
วันที่ประกาศ 20 มิ.ย. 2554 , เปิดอ่า่น 1172 ครั้ง
 

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออกรับสมัครผู้ช่วยผู้ประสานงาน

บทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ประสานงาน

-           ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหลักของหัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ

-           ดูแล ติดตาม และตรวจสอบภาพรวมของการทำงานของศูนย์ประสานงานฯ และประสานงานกับพี่เลี้ยงเชิงประเด็น

-           วิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของหัวหน้าศูนย์ประสานงานฯ

-           เรียบเรียง สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำเอกสารรายงานการวิจัย และกลั่นกรองเอกสาร/รายงานการวิจัยของโครงการภายใต้การดูแลของศูนย์ประสานงานฯ

-           ประสานงานกับมหาวิทยาลัย และติดตาม/พัฒนาโจทย์ โครงการ จากหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.     วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.     สามารถทำงานกับชุมชนท้องถิ่นได้

3.     มีประสบการณ์การทำงานกับท้องถิ่น

4.     มีความรู้ในเรื่องของการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหรือวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research)

5.     มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้ชุมชนได้ดีขึ้น

6.     สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้นได้

7.     หากมีความรู้ด้านการเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.     หากสามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

1.     รูปถ่าย 1 นิ้ว                                                                          2 รูป

2.     Resume                                                                               1 ชุด

3.     สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการเรียน                            1 ฉบับ

4.     สำเนาบัตรประชาชน                                                            1 ฉบับ

5.     สำเนาทะเบียนบ้าน                                                              1 ฉบับ

6.     สำเนาใบแสดงกิจกรรม/ความสามารถพิเศษต่างๆ           1 ฉบับ

7.     สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (หากเป็นผู้ชาย)                       1 ฉบับ

8.     สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์                                             1 ฉบับ

9.     เบอร์โทร/เอกสารข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้                      1 ฉบับ

** สำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งนำหลักฐานตัวจริงมาประกอบการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2554

 

การสอบสัมภาษณ์จะนัดหมายอีกครั้ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 039-471072, 087-0266106 หรือ east_node@yahoo.com