สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย
วันที่ประกาศ 27 มิ.ย. 2554 , เปิดอ่า่น 2223 ครั้ง
 

ชุดโครงการศึกษาทางเลือกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำห้วยหลวง

จากฐานชุมชนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.): ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 

เปิดรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย

คุณสมบัติ

·        จบปริญญาตรี หรือโท สังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม สังคมวิทยา ประวัติศาสร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

·        ขับรถยนตร์ได้ มีใบอณุญาติขับขี่

·        มีใจเปิดรับการเรียนรู้สูง สามารถปรับตัวและสามารถยืดหยุ่นได้ดี

·        ทำงานหนัก ลงพื้นที่เยอะ ไปประชุมต่างจังหวัดได้ ไม่มีเวลาที่ชัดเจน เอาเนื้อหางานเป็นตัวตั้ง สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้เป็นอย่างดี

·        ติดดิน มีใจรักงานพัฒนาท้องถิ่นและสามารถเชื่อมโยงจากฐานรากสู่การสร้างข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายได้

·        สามารถทำงานแทนหัวหน้าโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาระงาน

·        ประสานงานทีมวิจัย สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และให้เกียติคนอื่น

·        ลงพื้นที่ นำประชุมทีมวิจัยได้

·        ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการได้ดี

·        จับประเด็นเก่งและจัดทำรายงานประชุมได้

·        สรุปรายงานกิจกรรมและรายวิจัยได้

·        ทำรายงานบัญชี การเงินตามระเบียบของ สกว.

ระยะเวลา: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป-15 กรกฎาคม 2554

ติดต่อ: พัชรินทร์  ไชยรบ (หัวหน้าชุดโครงการ/ผู้ประสานงาน)

โทรศัพท์ 084-7943690 Email: ms.phatcharin@yahoo.com