สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
มองหลัง แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชายแดนภาคใต้
วันที่ประกาศ 20 ก.ย. 2554 , เปิดอ่า่น 1610 ครั้ง
 

“มองหลัง  แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชายแดนภาคใต้”

 ( Melangkah  Kearah  Genarasi  Qur-an)

ระหว่างวันที่  21-22  กันยายน 2554

 

หน่วยงานร่วมจัด

1.              โครงการการส่งเสริมการอ่านอัล-กรุอานโดยใช้ระบบกีรออาตีของศูนย์และโรงเรียนสอนอัล-กรุอาน จังหวัดปัตตานี

2.              โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่กำลังสรุปจัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับความก้าวหน้าและสมบูรณ์จำนวน  11  โครงการ 

3.              คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  

4.              ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม  สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 

เป้าหมายของการจัดงาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ริเริ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เมื่อปี พ.ศ.2541 โดยเน้นยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถ(Empowerment)ของชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ  และเน้นให้ คน  หรือ ชาวบ้านทำวิจัยด้วยตนเอง  โดยเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้การวิจัยตั้งแต่การให้ชาวบ้านคิดโจทย์คำถาม หรือปัญหาที่เป็นเรื่องของชุมชนตนเอง  การศึกษารูปแบบการจัดการปัญหา  มีกระบวนการทดลองปฏิบัติจริงเพื่อสร้างการเรียนรู้การจัดการปัญหา รับผิดชอบการบริหารโครงการและมีการประเมินและสรุปบทเรียนการดำเนินงานวิจัยด้วยตนเอง อันนำไปสู่การสร้างความรู้  กลไกการจัดการปัญหาและการพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตนเองเป็นหลัก   สำหรับในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทาง สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น  ซึ่งในขณะนั้นเป็นสำนักงานภาค ได้ก่อตั้ง “หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง” เมื่อปี 2543 เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยให้กับชุมชนในพื้นที่ และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการสนับสนุนกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมากขึ้น  พฤษภาคม  2549   สกว. จึงได้ทำบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรมขึ้น  ที่มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  ต.เขาตูม  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี    

แนวคิดการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม  ได้ขยับงานบนฐานยุทธศาสตร์และลักษณะการเคลื่อนงานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของนักวิจัย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม  โดยเน้นการสนับสนุนให้นักวิจัยได้นำเอาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของอัลกุรอาน (คัมภีร์ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม) มาแก้ปัญหา  ยกระดับความรู้  ผลักดันให้ชุมชนได้มีการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปบูรณาการกับงานและใช้ในวิถีชีวิตจริง เพื่อให้องค์ความรู้ดังกล่าวเป็นเครื่องมือสร้างพลังโครงการวิจัยให้เกิดในชุมชนเป็นสำคัญ  จึงกำหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนงานเป็น “พัฒนา สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่อยู่บนหลักการศึกษาอิสลาม  วัฒนธรรมอิสลาม  วิถีชีวิตมุสลิม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาและแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาปัญญา จนถึงระดับนำไปใช้ได้”

 

หลักคิดของการดำเนินงานยุทธศาสตร์เฉพาะของศูนย์ประสานงานนี้  สืบเนื่องจากมีบทเรียนช่วงปี 45-49 นักวิจัยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถบูรณาการงานวิจัยกับวิถีคิดและความเชื่อที่ตนนับถือได้  ทำให้ไม่สามารถยกระดับงานสู่การพัฒนาจิตใจ  พัฒนาชุมชน และสังคมได้อย่างเต็มพลังศักยภาพ  การดำเนินงานวิจัยถูกแยกส่วนระหว่างรูปธรรมกับนามธรรม  ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเรื่องที่ตนวิจัยจะไปสร้างความหมายและสร้างคุณค่าอย่างไรในตนเอง  ชุมชนและในสังคม  งานวิจัยเกี่ยวข้องอย่างไรกับความศรัทธา  ศาสนา  ความเป็นพหุวัฒนธรรม  ความอยู่รอดของมนุษย์และโลก  ซึ่งเป็นปัญหาที่คนเราไม่สามารถจะยกระดับความรู้ให้เกิดการเชื่อมโยงและการยกระดับสู่การพัฒนาจิตใจเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักความเชื่อที่ตนนับถือได้  ประโยชน์ของงานวิจัยจึงเป็นเพียงผลพลอยได้ภายนอกกายเท่านั้น  ดังนั้น  ปัญหาการไม่สามารถเชื่อมโยงงานที่ทำกับการทำให้เกิดเป็นเรื่องเดียวกันจึงเป็นที่มาของการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานวิจัยอิสลามศึกษาและวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ภารกิจศูนย์ประสานงานวิจัยอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย

๑.      พัฒนาโครงการวิจัยท้องถิ่นที่อยู่บนฐานการศึกษาอิสลาม  วัฒนธรรมอิสลาม  วิถีชีวิตมุสลิม  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาและแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.     ติดตามสนับสนุนโครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทั้งระดับโครงการวิจัย และการเชื่อมความร่วมมือการทำงานในพื้นที่

๓.      ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยท้องถิ่นทุกระดับ การเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยในพื้นที่

๔.      สร้างกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  นักวิจัย  พี่เลี้ยงโครงการ 

๕.      ยกระดับองค์ความรู้งานวิจัยท้องถิ่นสู่การเผยแพร่ และการสื่อสารสู่สาธารณชนในรูปแบบการจัดทำ RE  บทความ  ข่าวความเคลื่อนไหว  นิทรรศการ แผ่นพับ สรุปผลงานวิจัย 

 

ตั้งแต่ปี  2553  ศูนย์ประสานงานได้เน้นการพัฒนาโครงการวิจัยเฉพาะด้านการศึกษากับชุมชนในหัวข้อ “การพัฒนาการสอนอ่านอัลกุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตี ” ซึ่งเป็นการอ่านอัลกุรอานรูปแบบหนึ่งที่มีใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโจทย์ใหญ่ในการเคลื่อนงาน  โดยครอบคลุมประเด็นย่อยต่างๆ  ประกอบด้วย  ด้านการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาครูผู้สอน  การพัฒนาผู้เรียน  การยกระดับการเรียนรู้การอ่านสู่การท่องจำ  รวมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก  ผู้ใหญ่  ผู้สอนและผู้ปกครอง รวมทั้งคนในชุมชน  โดยโครงการวิจัยทั้งหมดดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  และมีสภาพบริบทและสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน  ผลการดำเนินงานทั้งหมดก่อเกิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นรวม  8 โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงและการสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ภายใต้การสนับสนุนของชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการสอนอ่านอัล-กุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตีของศูนย์กีรออาตีและโรงเรียนสอนอัล-กุรอานจังหวัดปัตตานี” ซึ่งมีอาจารย์สุนทร  ปิยะวสันต์เป็นหัวหน้าโครงการ  ผลการติดตามโครงการวิจัยเบื้องต้น  พบว่า  กลุ่มโครงการชุดกีรออาตีได้ก่อเกิดความร่วมมือของคนในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างมาก  บางพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาสนับสนุนด้านการให้ค่าตอบแทนครูผู้สอน  และทางศูนย์กีรออาตีมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น  ครูมีคุณภาพมากขึ้นตามลำดับ  และเป็นที่ศึกษาดูงานของชุมชนที่สนใจงานวิจัยกีรออาตี   นอกจากนี้  โครงการตาดีกา  และมัสยิดก็ได้รับความสนใจจากองค์กรและเครือข่ายที่ต้องการพัฒนาร่วมด้วยเช่นกัน 

 

ปัจจุบันโครงการวิจัยทั้งเรื่องกีรออาตี  ตาดีกา  ครอบครัว และสื่อเป็นโครงการอยู่ช่วงการเขียนรายงานวิจัยความก้าวหน้าและรวบรวมข้อมูลเพื่อการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์  การขับเคลื่อนโครงการสามารถเห็นทั้งความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เห็นรูปธรรมความสำเร็จ  การเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจต่างๆ   ได้อย่างชัดเจน  จึงคิดร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน  โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ   3  ประการ  คือ

1.                                                     เป็นเวทีให้นักวิจัยนำเสนอและบทเรียนการดำเนินงานวิจัย  และเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร  และเรียนรู้อะไรในงานวิจัย  รวมทั้งทิศทางต่อไปของโครงการ 

2.                                                     เป็นเวทีให้นักวิจัย  กลุ่มเครือข่าย  หน่วยงาน  ผู้สนใจที่เข้าร่วมทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและการปัญหาโดยใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ    สามารถนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปสู่การคิดและทำการพัฒนาต่อไปในพื้นที่ต่างๆได้  

3.                                                     เป็นเวทีให้ผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์งานวิจัยที่เป็นอยู่และแนวทางการยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเด็นดังกล่าวสู่การจัดการเชิงพื้นที่และประเด็น  รวมทั้งการหาแนวทางการขยายกลุ่มงานวิจัยต่างๆในระยะต่อไป 

 

รูปแบบงาน

                การบรรยายพิเศษเพื่อเห็นความเชื่อมโยงของการพัฒนางานวิจัยอิสลามศึกษาในพื้นที่   การนำเสนอของโครงการวิจัย   การร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องใหญ่และห้องย่อย  การนำเสนอผลการสังเคราะห์จากห้องย่อย   การจัดนิทรรศการผลการวิจัย  การชมวีดิทัศน์  และการชมผลงานของเด็ก

 

ผู้เข้าร่วมประมาณ  250  คน  จาก

1.             เครือข่ายกีรออาตีและเครือข่ายงานวิจัยในตำบลที่นำเสนอโครงการวิจัย  11  ตำบล  

2.             ผู้บริหารและนักวิชาการ อบต. 11  แห่ง  (22 คน)

3.             ศอ.บต.  3 คน

4.             ตัวแทน  อบจ.ยะลา  และปัตตานี   2 คน

5.             ตัวแทนคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีและยะลา  2 คน

6.             ผู้นำศาสนาในเขตตำบล 11 แห่ง*2 คน  (22 คน)

7.             อาจารย์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 15  คน

8.             สำนักงานผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12  ยะลา (ตาดีกา)    2 คน

9.             ประธานกีรออาตีแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ 

10.      นักวิจัยจากเครือข่าย node  (55 คน)

11.      ครูตาดีกาในพื้นที่งานวิจัยและที่สนใจ 3 คน *12 (36 คน)

12.      โรงเรียนประถม  มัธยม  รอศ. จังหวัดปัตตานี  5  คน

13.      โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลเขาตูม  5  คน

14.      หน่วยงานเอกชนและผู้ใจงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  50  คน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.               นักวิจัยทุกโครงการที่นำเสนอสามารถนำผลการนำเสนอ  ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำมาพัฒนากรอบและเขียนรายงานที่สมบูรณ์เพื่อการเผยแพร่ต่อไป 

2.              นักวิจัย  กลุ่มเครือข่าย  หน่วยงาน  ผู้สนใจที่เข้าร่วมทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและแนวทางการใช้งานวิจัยในการพัฒนาและแก้ปัญหาในชุมชน

3.              ผลการสังเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์งานวิจัยที่เป็นอยู่และแนวทางการยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเด็นดังกล่าวสู่การจัดการเชิงพื้นที่และการขยายกลุ่มงานวิจัยระยะต่อไป 

4.              ได้เครือข่ายและพื้นที่ใหม่ๆที่จะเป็นพื้นที่ขยายฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรมในอนาคต   

 

 

 

                กำหนดการเวที   “มองหลัง  แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชายแดนภาคใต้”

 ( Melangkah  Kearah  Genarasi  Qur-an)

ระหว่างวันที่  21-22  กันยายน 2554

  ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ต.เขาตูม  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี

 

วันที่  21 กันยายน 2554

08.00  น.-09.00  น.     ลงทะเบียน 

09.00 น.-09.15  น.     เปิดพิธีโดยการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน  โดยเด็กนักเรียนกีรออาตีพงสตา

 

09.15 น.-09.30  น.     - ชมวีดีทัศน์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของโครงการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

อิสลามศึกษาและวัฒนธรรม

 

09.30-09.45 น.            ชี้แจงวัตถุประสงค์/กระบวนการประชุม  โดยอาจารย์สุนทร  ปิยะวสันต์

 

09.45 น.-10.30  น.       ปาฐกถาพิเศษ “งานวิจัยและอัลกุรอานกับการแก้ปัญหาสังคมมุสลิมปัจจุบัน” 

โดย  ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

 

10.30 น-10.45  น.      พักชมการแสดงของเด็กกีรออาตี  โดยนักเรียนกีรออาตีพงสตา

 

10.45 น.-15.00  น.     แบ่งกลุ่มเข้าห้องย่อย Melangkah  Kearah  Genarasi  Qur-an

(รับประทานอาหารว่างที่ห้องย่อย)

ห้องที่  1  มองหลัง  แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยพัฒนาบริหารจัดการและพัฒนานักเรียนกีรออาตี

ห้องที่  2  มองหลัง  แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการสอนกีรออาตี

ห้องที่  3  มองหลัง  แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยตาดีกา

ห้องที่  4  มองหลัง  แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยมัสยิดและสื่อ

 

15.30  น.                 สรุปผลการเรียนรู้และปิดการประชุมในห้องย่อย

 

หมายเหตุ    12.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง  และละหมาดร่วมกันที่มัสยิดฮารอมัย  

รายละเอียดโครงการถอดบทเรียนในห้องย่อย

ห้องที่  1  มองหลัง  แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยพัฒนาบริหารจัดการและพัฒนาเยาวชนกีรออาตี

โครงการนำเสนอ

1.โครงการวิจัย “แนวทางการบริหารจัดการศูนย์กีรออาตีปาเซปูเต๊ะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี”  โดย  นายซายูตี  เจ๊ะเงาะ  หัวหน้าโครงการ

2. โครงการวิจัย “พัฒนาเยาวชนให้เป็นครูสอนระบบกีรออาตีแบรอโต๊ะนาฮู  ต.บาราเฮาะ  อ.เมือง จ.ปัตตานี”  โดย  นายอัสมิง  อาแซ  หัวหน้าโครงการ

3. โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเเรียนกีรออาตีให้จำซูเราะห์(บท)และเข้าใจความหมายอัลกุรอาน  ตำบลระแว้ง  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี”  โดย  นายอดุลย์  มะหะหมัด  หัวหน้าโครงการ

ผู้ดำเนินรายการ          1.  อาจารย์ธีรวัช   จาปรัง

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมเติมเต็ม

1.               ผศ.สุกรี  หลังปูเต๊ะ

2.               อาจารย์มะเสาวดี  ไสยสากา

3.               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ

 

ห้องที่  2  มองหลัง  แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนกีรออาตี

โครงการนำเสนอ

1.                             โครงการวิจัย “ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพมาตรฐานตามคุณลักษณะของโรงเรียนมัรกัซลูเฆาะอัลกุรอานพงสตา  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี”  โดยนายอิสมาแอ  สาเมาะ

2.                              โครงการวิจัย “แนวทางการใช้บทเรียนและการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สำหรับการสอนอ่านอัลกุรอาน  การท่องจำ และตัฟซีรของศูนย์กีรออาตีมัสยิดตะลุบัน  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี”  โดยนายมามุ   สาและ  หัวหน้าโครงการ

3.                             โครงการวิจัย “ศึกษารูปแบบการสอนอ่านอัลกุรอานโดยใช้ระบบกีรออาตีรูปแบบกาลามุลลอฮ  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี”  โดย  นายซัมซูดิง  เบ็ญสุหลง  หัวหน้าโครงการ 

4.                             โครงการวิจัย “รูปแบบการสอนกีรออาตีที่เหมาะสมสำหรับผู้ปกครอง  ต.ระแว้ง  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี”   

ผู้ดำเนินรายการ          อาจารย์มาหามะดารี  แวโนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมเติมเต็ม

1.  อาจารย์สุรชัย  ไวยวรรณจิตร

2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังดาลำ

ห้องที่  3  มองหลัง  แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยตาดีกา

โครงการนำเสนอ

1.  โครงการวิจัย  “การจัดกระบวนการเรียนรู้ของตาดีกานุซฮาตุลมุตตากีน(กูแบปูตับ) ที่สร้างให้เด็กมีอีหม่าน  อิสลามและอิฮซาน ต.เตงนอก  อ.เมือง  จ.ยะลา”  นายอับดุลรามันห์  โตะหลง และคณะนักวิจัย 

2.             โครงการวิจัย  “แนวทางการบริหารจัดการตาดีกานูรูลยาบัลฮูยงซูงาโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน  คณะครู  คณะกรรมการตาดีกา  และผู้ปกครอง  ชุมชนบ้านฮุยงซูงา อ .ยะหา  จ.ยะลา”  โดยนายอับดุลเราะมาน  อุมา และคณะ

ผู้ดำเนินรายการ

1.               อาจารย์อารีส   อัสมา 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมเติมเต็ม

1.  อาจารย์ชาตรี  สำราญ

2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะยิไร

3.  อาจารยบ์มะดาโอะ  กูเตะ 

 

ห้องที่  4  มองหลัง  แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยครอบครัว  มัสยิดและสื่อ

โครงการนำเสนอ

1.  วิธีการส่งเสริมกระบวนการทำงานของมัสยิดในการพัฒนาเยาวชนบ้านมาปะ  ต.ระแว้ง  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  โดย  นายสะแลแม  อาแวนิ 

2.  บทบาทครอบครัวในการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นลูกซอและฮฺ(คนดีในอิสลาม)  ต.ระแว้ง  อ.ยะรัง  จ.ปัตตานี  โดยรองหัวหน้าโครงการ

3.  ศึกษารูปแบบการสื่อสู่ชุมชนและการบริหารสถานีของวิทยุชุมชนคนนิบงอำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  อย่างมีส่วนร่วม  โดย นายมูฮำหมัด  บิลหะยีอาบูบากา  หัวหน้าโครงการ

ผู้ดำเนินรายการ 

          1.  อาจารย์ซอลีฮะห์   แวสะมะเอ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมเติมเต็ม

          1.  อาจารย์จารุวัจน์  สองเมือง

2.  อาจารย์โรสนา  รัฐการัณย์

3.  อาจารย์นินาดีย๊ะห์  อาแย

4.  นายอัดนันท์  วาเยะ    

 

*********************------------------**********************

วันที่   22 กันยายน  2554

08.30  น.-09.30  น.     ชมการแสดงอนาชีด  4  ภาษาจากโครงการกีรออาตีรูปแบบกาลามุลลอฮ  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี

                                                ประมวลภาพและบรรยากาศการประชุมวันที่ 1  โดยตัวแทนห้องประชุมย่อย

 

09.30 น.-11.30  น.     เวทีเสวนา  “มองหลัง  แลหน้า ก้าวสู่อนาคตงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชายแดนภาคใต้” 

-โดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละห้องย่อย  นำเสนอผลการสังเคราะห์งานประชุมจากห้องย่อย และสรุปแนวทางการพัฒนาต่อไป

          ดำเนินรายการโดย  ตูแวคอลีเย๊าะ  กาแบ    ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม

 

11.30 น.-12.00  น.     เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

เพื่อหาแนวทางการยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในระยะต่อไป

 

12.00 น.                  สรุปผลการประชุม และปิดพิธีโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากพื้นที่