สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
เชิญร่วมเวทีสัมมนาวิชาการ “หลากนิเวศ หลายวัฒนธรรม ในการจัดการความมั่นคงทางอาหาร : ตัวตน คนภาคเหนือ”
วันที่ประกาศ 20 ก.ย. 2554 , เปิดอ่า่น 1096 ครั้ง
 

 

ปัจจุบันสถานการณ์เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติหลายประการ คือ เกิดภาวะวิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน เมื่อทรัพยากรลดน้อยลง เศรษฐกิจจึงขาดความคล่องตัวจึงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้เกิดช่องว่างของผู้คนในสังคมต่อการเข้าถึงทรัพยากร และละเลยความหลากหลายของนิเวศวัฒนธรรมซึ่งล้วนเป็นภูมิปัญญาที่ผ่านการปฏิบัติจนเกิดเป็นความรู้ในการดำรงชีพ ผลจากวิกฤตข้างต้นทำให้เกิดผลต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน รวมถึงลดทอนความสามารถในการพึ่งตนเองลง แต่ยังมีชุมชนที่สามารถดำรงอยู่ในท่ามกลางภาวะวิกฤตได้ ด้วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งตนเอง ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” เกิดรูปธรรมในหลายพื้นที่ที่สามารถให้คุณค่าและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ได้ด้วยความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน 

ในปี 2542 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เริ่มสนับสนุน “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างกระบวนการ “ติดอาวุธทางปัญญา” (Empowerment) แก่ชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งเน้นให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากกระบวนการวิจัย การขับเคลื่อนงานส่วนหนึ่งสอดคล้องกับแนวทางการออกจากวิกฤตปัญหาข้างต้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาของการขับเคลื่อนกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานและ การจัดการทรัพยากร ได้สร้างผลรูปธรรมในหลายมิติ ทั้งการรื้อฟื้นองค์ความรู้ท้องถิ่น  การสืบทอดจิตสำนึกในคุณค่าแห่งธรรมชาติ การปรับแผนการดำรงชีวิต การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การยอมรับและประสานความร่วมมือ และการสร้างรายได้จากการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งล้วนสัมพันธ์เชื่อมโยงและส่งผลดีต่อการ “อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ การรับมือกับวิกฤติโลกร้อน วิกฤติพลังงาน วิกฤติความมั่นคงทางอาหาร และวิกฤตเศรษฐกิจที่ประชาชนไทยและนานาประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในภาวะปัจจุบัน

            โดยในส่วนของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือนั้น มีประเด็นยุทธศาสตร์ในการทำงานเพื่อตอบโจทย์ของสังคมภาคเหนือ ได้แก่  “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น กับการกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจ อาหาร พลังงาน และ ทรัพยากร” ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับต้นทุนคน ความรู้และโครงการวิจัยที่มีทำให้ การกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นใน 3 ปีข้างหน้า (ปี 2554-56) จึงถูกกำหนดขึ้นเป็น “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางอาหารของภาคเหนือต่อไป ภายใต้การเคลื่อนงาน Theme ดังกล่าวนั้นเพื่อการสร้างและขยายผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร นั้นต้องทำให้เกิดความมั่นคงในระดับชุมชนหลายๆ ชุมชน มารวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อผลักดันให้เกิดแรงกระเพื่อมในวงกว้าง เกิดการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงทางอาหารของเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภายใต้การยอมรับในความหลากหลายของนิเวศวัฒนธรรมของแต่ละแห่ง ซึ่งสะท้อนถึงตัวตนของชุมชนภาคเหนือในฐานะของคนต้นน้ำ

ทางเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดเวทีสัมมนาวิชาการ “หลากนิเวศ หลายวัฒนธรรม ในการจัดการความมั่นคงทางอาหาร : ตัวตน คนภาคเหนือ” ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการเรียนรู้เรื่องการจัดการความมั่นคงทางอาหารภาคเหนือ นำเสนอรูปธรรมการจัดการความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนภาคเหนือผ่านเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการทำงานร่วมกับภาคีเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของภาคีหลักทั้งระดับภาคและประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการสถาปนาความมั่นคงทางอาหารร่วมกับภาคีความร่วมมือภาคเหนือ เพื่อสร้างพลังภาคีสู่การจัดการความมั่นคงทางอาหารของภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการเรียนรู้เรื่องการจัดการความมั่นคงทางอาหารระดับภาคเหนือ

2.    เพื่อนำเสนอรูปธรรมการจัดการความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนภาคเหนือผ่านเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และการสนับสนุนกับภาคีในพื้นที่

3.    เพื่อเรียนรู้การดำเนินงานด้านนี้ร่วมภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานพัฒนาและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.    เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการสถาปนาความมั่นคงทางอาหารร่วมกับภาคีความร่วมมือระดับภาคเหนือ

วันเวลาและสถานที่

วันที่ 22 กันยายน 2554   ณ ห้องประชุมเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.    เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้เรื่องสถานการณ์การจัดการความมั่นคงทางอาหารระดับภาคเหนือ

2.    มีการนำเสนอรูปธรรมการจัดการความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนภาคเหนือผ่านเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

3.    ได้ทิศทางการขับเคลื่อนการสถาปนาความมั่นคงทางอาหารร่วมกับภาคีความร่วมมือระดับภาคเหนือ

4.    เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

กำหนดการ

 

เวลา 8.30 น.      พิธีเปิด การแสดงชุมชนวิจัย

เวลา 9.00 น.      กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

เวลา 9.15 น.      ปาฐกถาพิเศษ “ทางเลือก ทางรอด ความมั่นคงทางอาหารภาคเหนือ”

โดย   อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

เวลา 9.45 น.      VCD “หลากนิเวศ หลายวัฒนธรรม ในการจัดการความมั่นคงทางอาหาร : ตัวตนคนภาคเหนือ”

เวลา 10.00 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.15 น.    เสวนาชุมชนวิจัย “ฝ่าวิกฤติโลก....ด้วยชุมชนจัดการตนเอง”

            โดย       พระสมคิด จรณธมโม         นักวิจัย ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข อ..น่าน

คุณวัฒนะ สุวรรณเขตนิคม   นักวิจัยเครือข่ายเกษตรทางเลือก อ.ขุนยวม 

    .แม่ฮ่องสอน

คุณบาลเย็น สุนันตา           นักวิจัย ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

คุณสุรสิทธิ์ ดลใจไพรวัลย์      นักวิจัยบ้านผาหมอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

                        ดำเนินรายการโดย คุณเบญจวรรณ วงศ์คำ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

เวลา 11.45 น.    ซักถามแลกเปลี่ยน

เวลา 12.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.30 น.    เสวนาภาคี “พลังเครือข่าย สู่การจัดการความมั่นคงทางอาหาร ภาคเหนือ”

            โดย       คุณสุภา ใยเมือง             ผอ.มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

ดร.ชมชวน บุญระหงษ์     ผอ.สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน (ISAC)

                        ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล    ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่

การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

                        คุณประยงค์ ดอกลำไย     เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคเหนือ

ดำเนินรายการโดย ดร.ทิพวรรณ สีจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา 15.00 น.    ทิศทาง อนาคต การผลักดันความมั่นคงทางอาหารระดับภาคเหนือ

                        โดย       คุณอรุณี  เวียงแสง            เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ

                                    คุณนาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย  นักวิจัยและนักพัฒนาอิสระ

เวลา 15.30 น.    ปิดการประชุม (พร้อมรับประทานอาหารว่าง)