สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
เวทีเสวนา “แก้ไขปัญหาที่ดิน ป่าสงวนแห่งชาติ ทับซ้อนที่ทำกิน - ที่อยู่อาศัยบ้านเกาะนกและเครือข่ายที่ดิน จ.พังงา”
วันที่ประกาศ 27 ก.พ. 2555 , เปิดอ่า่น 3069 ครั้ง
 

                ขอเชิญร่วมเวที  เวทีเสวนา “แก้ไขปัญหาที่ดิน  ป่าสงวนแห่งชาติ  ทับซ้อนที่ทำกิน - ที่อยู่อาศัยบ้านเกาะนกและเครือข่ายที่ดิน จ.พังงา”  ในวันที่  9  มีนาคม   2555   โรงเรียนบ้านเกาะนก  ม.2  ต.ทุ่งมะพร้าว  อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา ซึ่งเป็นการ รายงานผลการวิจัยโดยชุมชนเกาะนก จากโครงการวิจัยเรื่อง  “แนวทางการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนเกาะนกเพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม” ผู้สนใจเข้าร่วมได้ตามกำหนดการต่อไปนี้

 

กำหนดการ

 

            08.30 น.-09.00.             -  ลงทะเบียน/รับเอกสาร/ชมนิทรรศการ

09.00น.- 09.15.             -  กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์เวทีฯ

โดย  คุณวิศิษฎ์  ราษฎร์สภา   หัวหน้าโครงการแนวทางการจัดการการใช้ประโยชน์

ที่ดินของชุมชนบ้านเกาะนกฯ

 09.15น. - 09.30น.           -   กล่าวรายงานเวทีฯ

                                        โดย  นายธำรงค์  เจริญกุล   ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  

 09.30น.- 10.00น.            -  กล่าวเปิดการประชุม ปาฐกถาพิเศษเรื่อง“นโยบายรัฐบาลกับการรับรองสิทธิการใช้ประโยชน์

   ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ชุมชนบ้านเกาะนกโมเดล”

   โดย   ดร.พร้อมพงษ์  นพฤทธิ์   สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  แบบบัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคเพื่อไทย

10.00น.- 12.00             -  นำเสนอผลงานวิจัย

                                                    *  ประวัติชุมชนบ้านเกาะนก ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน

        -  ข้อมูลชุมชนบ้านเกาะนก(สำนักหิน) โดย  นายอำนาจ  นาวารักษ์   ทีมวิจัย

        -  ประวัติชุมชนบ้านเกาะนก (สำนักหิน) โดย  นายวีรชัย  ราษฎร์สภา  ทีมวิจัย

    *  การจัดทำข้อมูลแผนผังชุมชนทำมือ  โดย  นายประทีป เฉิดฉาย  ทีมวิจัย

    *  กระบวนการดำเนินงานที่ผ่านมา  โดย  นายนุกูล  เขาโพธิ์   ทีมวิจัย              

12.00. - 12.30น.            -   ช่วงแลกเปลี่ยน/ซักถามจากเวทีฯ

12.30 - 13.00น.                        -  พักรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน

13.00น. - 15.00น.            -  แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาป่าสงวน แห่งชาติ  ประกาศทับซ้อน ที่ดินทำกิน

     และที่อยู่อาศัยชุมชนบ้านเกาะนก

                                        โดย  1) คุณมานพ  ช่วยอินทร์   ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ตรัง

                                               2) นายสมพงษ์  เหลืองทอง  นายก อบต.ทุ่งมะพร้าว

           3)  ดร.พร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบบัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคเพื่อไทย

           4)  นายวีรชัย  ราษฏร์สภา    ตัวแทนทีมวิจัยชุมชนบ้านเกาะนก

                                               5)  นายประยุทธ  วรรณพรม  ตัวแทนเครือข่ายที่ดิน

                                               6)  นายสมาน  สะแต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา(ทสจ.)

15.00น. - 16.00น.            -  กล่าวปิดเวทีการประชุม 

   โดย  นายอำนาจ  นาวารักษ์  ผู้ใหญ่หมู่ที่ 2  บ้านเกาะนก 

 16.00- 16.30น.               -   แถลงข่าว  / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่  นายวิศิษฎร์  ราษฎร์สภา หัวหน้าโครงการ085-4738987 ,

นายวีระชัย  ราษฎร์สภา ที่ปรึกษาโครงการ 084-0548250 ,นายสุขกิจ นาคตาขุน ผู้ประสานงาน สกว.พังงา 081-5364019 , น.ส.กาญจนา สุขเกื้อ 082-2882360 และ  น.ส.สามี่ย๊ะ  สาลี  084-0511186  ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

 
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
archives_272201211177.pdf 
แบ่งปัน