สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
งานประชุมวิชาการ 10 ปีชุมชนแพรกหนามแดงและการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองสู่การจัดการตนเอง
วันที่ประกาศ 29 ก.พ. 2555 , เปิดอ่า่น 3759 ครั้ง
 
โครงการประชุมวิชาการ

 10 ปีชุมชนแพรกหนามแดงและการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองสู่การจัดการตนเอง

การนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม    (Samutsongkhram Research Forum)

ระหว่างวันที่  12 - 14 มีนาคม 2555

ณ ชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

หากนับตั้งแต่โครงการรูปแบบการจัดการน้ำในลำคลองตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และโครงการคุณสมบัติการใช้ประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มดำเนินงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี 2545 และเกิดศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อปี 2546 ก็เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ที่มีการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเด็นการจัดการทรัพยากรน้ำและชายฝั่ง ประเด็นการศึกษาภายใต้ชุดประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ประเด็นสวัสดิการชุมชนและสุขภาวะ ภายใต้กลไกพี่เลี้ยง รวมทั้งการทำงานในรูปแบบ Co-funding และ Co-working ร่วมกับกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ภายใต้โครงการเติมน้ำเติมชีวิต สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในประเด็นสวัสดิการชุมชน สกว.ฝ่าย 3 ในประเด็นการจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ในประเด็นสิ่งแวดล้อมกับความอยู่ดีมีสุข และ สสส. ในประเด็นความปลอดภัยทางถนน ได้ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในหลากหลายมิติ

นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ประเด็นสุขภาพ ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ประเด็นการศึกษา เด็กและเยาวชน ประเด็นการเกษตร วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยว และประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ก่อให้เกิดรูปธรรมโครงการวิจัยที่สามารถนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาและต่อยอดสู่กิจกรรมด้านอื่นๆ ในระดับพื้นที่ โครงการที่เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการวิจัยในพื้นที่ชุมชนแพรกหนามแดง ที่ผลจากการวิจัยต่าง ๆ ได้ส่งผลสำเร็จเกิดรูปธรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของพื้นที่และสังคมวงกว้างจนกระทั่งชุมชนแพรกหนามแดงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของผู้สนใจทั้งจากในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ชุมชนได้รับรางวัลที่ทรงคุณค่าหลายรางวัล ได้แก่ คุณปัญญา โตกทอง แกนนำรุ่นแรก ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 รางวัลแทนคุณแผ่นดินจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 รางวัลเชิดชูเกียรติกับชุมชนแพรกหนามแดงในฐานะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จากสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 และเผยแพร่ผลงานชุมชนแพรกหนามแดงผ่านสื่อสาธารณะในรายการปราชญ์เดินดินทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 ชุมชนแพรกหนามแดง ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล“รางวัลลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชนประจำปี 2554 จากสถาบันลูกโลกสีเขียวโดยการสนับสนุนของมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2555  และจากความภาคภูมิใจดังกล่าว ชุมชนแพรกหนามแดงจึงมีแนวคิดในการจัดงานเพื่อสื่อสารสังคมขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2555 โดยมุ่งหวังให้เกิดการขยายผลแนวคิดแนวปฏิบัติในการทำงานให้กับชุมชนทั้งภายในและภายนอก อันจะเป็นพลังในการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สังคมอุดมปัญญาในวงกว้างต่อไป

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค และการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ ในปี 2555 ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดการความรู้ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและงานวิจัยต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ โดยร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่นั้นๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาคีภาคประชาชน เอกชน ภาครัฐ และวิชาการ ในการเป็น “เจ้าของ” ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน เพื่อให้เกิด “กลไกการจัดการตนเอง” การเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือคนในท้องถิ่นต้องร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเรียนรู้ ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแปลความหมาย และร่วมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และการรวบรวมข้อมูลและทดลองปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาและมีการสรุปบทเรียนร่วมกันเป็นระยะ เพื่อค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ผ่านกลไกการจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยท้องถิ่นและนักวิชาการที่ดำเนินการวิจัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและในกลุ่มจังหวัด (Samutsongkhram Research Forum) เพื่อสังเคราะห์ความรู้ ยกระดับงานวิจัย และทิศทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันในระยะต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.               เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและผลงานวิชาการจากงานวิจัยของหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

2.               เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยกับหน่วยงานราชการ นักวิชาการ คณะทำงาน เครือข่ายนักวิจัย และองค์กรเอกชน

3.               เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในระยะต่อไป

 

กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ  300  คน

1.               สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ และหน่วยงานที่ร่วมทำงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียง

2.               หน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนที่สนใจ

3.               ภาคี / เครือข่ายนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น นักวิชาการอิสระ และองค์กรเอกชนที่สนใจ

4.               ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

วัน / เวลา / สถานที่

·        วันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

·        วันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

·        วันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.               เกิดเครือข่ายนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

2.               ชุดประสบการณ์การดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและผลงานวิชาการจากงานวิจัยของหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

3.               เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงรูปธรรมกับหน่วยงานราชการ นักวิชาการ คณะทำงาน เครือข่ายนักวิจัย และองค์กรเอกชน

4.               ทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในระยะต่อไป

 

 

องค์กรร่วมจัด

1.                    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

2.                    สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) องค์การมหาชน

3.                    โครงการ SGA-PEI จังหวัดสมุทรสงคราม

4.                    สภาพัฒนาการเมือง

5.                    เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

6.                    สภาองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

7.                    ประชาคมคนรักแม่กลอง

8.                    ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ผู้ประสานงานและสถานที่ติดต่อ

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

เลขที่ 29 หมู่ 7 .ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 034-732388

มือถือ 081-8372993 โทรสาร 034-767281 

E-mail : tanate091@hotmail.com, maeklong13@gmail.com 

 

  

กำหนดการประชุมวิชาการ

10 ปีชุมชนแพรกหนามแดงและการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองสู่การจัดการตนเอง

วันที่ 12 มีนาคม 2555

ณ ชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

08. 00 น. – 09.00 น.               ลงทะเบียน ณ ชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

09. 00 น. – 09.30 น.               พิธีเปิดโดย นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

09.30 น. – 09.45 น.               เปิดวีดีทัศน์  ประมวลงาน 10 ปีชุมชนแพรกหนามแดง

09.45 น. – 10.15 น.               สรุปทบทวนการขับเคลื่อนงานชุมชนแพรกหนามแดง

                                               โดย  นายชิษนุวัฒน์  มณีศรีขำ ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

10. 15 น. – 12.30 น.               เวทีเสวนา   “เหลียวหลังแลหน้า 10 ปี แพรกหนามแดงสู่สังคมอุดมปัญญา”

·          อาจารย์สาธิต  มณีผาย        กรมชลประทาน

·          คุณเดช  พุ่มคชา                  นักพัฒนาอิสระ

·          คุณสมสุข  บุญญบัญชา      คณะกรรมการปฏิรูป

·          คุณปัญญา  โตกทอง           แกนนำชุมชนแพรกหนามแดง

·          คุณประพจน์ ภู่ทองคำ                       ผู้นำเสวนา

สะท้อนข้อคิดมุมมองการขับเคลื่อนงานชุมชนแพรกหนามแดงสู่สังคมอุดมปัญญา

·          ศ.นพ.ไกรสิทธิ์   ตันติศิรินทร์    ประธานกรรมการนโยบาย สกว.*

·          รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

12.30 น. – 13.30 น.                รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารท้องถิ่น)

13.30 น. – 15.00 น.                เรียนรู้บทเรียนประสบการณ์การขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองสู่การจัดการตนเอง

- การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- การจัดการองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน

- การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการจัดการตนเอง 

15.00 น. – 18.00 น.                เวทีสาธารณะ   “คนท้องถิ่นกับการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม  ปี 2555”

                                                ดำเนินรายการ โดยคุณนาตยา  แวววีรคุปภ์ 

              ผู้ร่วมเวที

                                 นายประภาส  บุญยินดี

                                 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม)

                                 นายปัญญา  โตกทอง

                                 แกนนำชุมชนแพรกหนามแดง

                                 นายสุรจิต  ชิรเวทย์ 

                                 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม

                                 นายพิสิฐ  เสือสมิง

                                  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

                               รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

                                                 ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

                                 ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญ-หลง

                                                ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมอง

18.00 น. – 20.00 น.                รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

  

 

กำหนดการประชุมวิชาการ

การนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (Samutsongkhram Research Forum)

วันที่  13 - 14 มีนาคม 2555

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2555

09.00 - 12.00 .                      นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม

                                                                - นำเสนองานวิจัยประเด็น สังคม วัฒนธรรม การศึกษา

                                                                - นำเสนอผลงานวิจัยประเด็นเศรษฐกิจ

                                                                - นำเสนอผลงานวิจัยประเด็นสิ่งแวดล้อม

12.00 – 13.00 น.                     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00.                      นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม(ต่อ)

14.00 – 15.00.                      ระดมข้อคิด มุมมองของนักวิจัยต่อโจทย์วิจัยที่ท้าทายในระยะต่อไป

14.00 – 16.00.                     สรุปข้อเสนอต่อทิศทางงานวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาจังหวัด

 

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2555

08.30 – 09.00 .                     ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

09.00 - 09.15 .                     การแสดงศิลปวัฒนธรรม

09.15 - 09.45 .                      พิธีเปิด โดย นายธนน  เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

09.15 - 09.45 .                     นำเสนอภาพรวมงานวิจัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

10.00 - 12.00 .                      อภิปรายเรื่อง “บทบาทของงานวิจัยต่อการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม”

                                                              นายสุรจิต ชิรเวทย์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม

คุณธนน  เวชกรกานนท์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

นายเดช พุ่มคชา นักวิชาการอิสระ

ดำเนินการอภิปราย โดย ดร.บัญชร แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

13.00 – 15.00.                     ประชุมกลุ่ม “โจทย์วิจัยที่ท้าทายและเอื้อประโยชน์ต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม”

- ด้าน สังคม วัฒนธรรม การศึกษา

                                                                - ด้านเศรษฐกิจ

                                                                - ด้านสิ่งแวดล้อม

16.00 – 17.00 .                     แลกเปลี่ยน ข้อเสนอต่อโจทย์วิจัย / ทิศทางการทำงานวิจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อแม่กลอง 

                                                สรุปปิดการประชุม

 

หมายเหตุ    กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

                       * วิทยากรอยู่ในระหว่างประสานงาน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
archives_292201210852.pdf 
แบ่งปัน