สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
เขียนได้... ถ้าทำทันที และมี “กรอบ ”
วันที่ประกาศ 4 มิ.ย. 2556 , เปิดอ่า่น 3872 ครั้ง
 

เขียนได้... ถ้าทำทันที และมี “กรอบ ”

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นปัตตานี จัดประชุมนักวิจัยเพื่อเติมความรู้และความมั่นใจเรื่องการเขียนรายงาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนักวิจัยเข้าร่วม15 คน จาก 3 โครงการ คือ 1) โครงการแนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมจากปลากระตักของกลุ่มมุสลิมะฮ์  ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 2) โครงการแนวทางการใช้ประโยชน์จากต้นจากเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมของกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านพ่อเทพ หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และ  3) โครงการการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำนาข้าวเพื่อสร้างชาวนารุ่นใหม่ของกลุ่มทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้และมีทักษะการเขียนรายงานวิจัยชาวบ้าน และลดความล่าช้าด้วยเหตุที่นักวิจัยมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ผ่านการทดลอง ปฏิบัติการจริง แต่กลับอารมณ์เปลี่ยนเมื่อต้องเขียนรายงาน 

การประชุมครั้งนี้เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เติมเต็มเนื้อหา และฝึกการเขียน ด้วยการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น " คิดอย่างไรกับการเขียนรายงาน” และ “ทำอย่างไรให้นักวิจัยเขียนรายงาน " ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่บอกกันตามตรงว่าการเขียนเป็นเรื่องที่ไม่ถนัด
 " รู้สึกว่าการเขียนรายงานมันยาก เพราะนักวิจัยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านไม่ได้จบปริญญา ไม่กล้าเขียนกลัวผิด กลัวไม่เป็นภาษาวิชาการ รวมทั้งเรียงลำดับเนื้อหาไม่ถูก หากจะให้เขียนรายงานได้ ต้องมีตัวอย่างหรือแบบฟอร์มให้ดูเป็นแบบอย่าง" เสียงสะท้อนจากนักวิจัย

นอกจากนี้เป้าหมายของเวทียังมุ่งเติมความรู้เรื่องแนวทางการเขียนรายงาน หรือที่เข้าใจกันในนามวิจัย 5 บท เพื่อให้นักวิจัยได้เห็นภาพรวมของกรอบเนื้อหารายงานทั้งหมด  และท้ายที่สุดเป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนจริง โดยนักวิจัยได้ทดลองเขียน บทที่ 3 ที่เป็นวิธีการดำเนินงาน โดยใช้ตารางเพื่อให้ง่ายต่อการเขียน โดยมีกรอบการเขียนตามคำถามเหล่านี้ คือ  (1)ทำกิจกรรมอะไร (What) (2)ทำทำไม(Why) (3) ทำกับใคร (Who) (4) ทำเมื่อไหร่ (When)     (5) ทำที่ไหน (Where) (6) ทำอย่างไร (How)  (7) ผลการดำเนินงาน (8) ปัจจัยความสำเร็จ (9) บทเรียนที่ได้รับ ที่สำคัญต้องไม่ลืมอธิบาย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทำโครงการวิจัยทั้งต่อตัวเอง ต่อครอบครัว/ชุมชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการวิจัย 
หลังจากได้ลองฝึกเขียนพอสมควร ทีมวิจัยก็ได้ร่วมกัน ประเมินผลการประชุมว่า  "การประชุมวันนี้ทำให้ได้รู้ขั้นตอนการเขียนรายงานที่ชัดเจน สามารถเขียนเรียงลำดับเนื้อหาเป็นระบบมากขึ้น และเมื่อได้ทดลองฝึกเขียนแล้ว รู้สึกว่าการเขียนรายงานไม่ยากดังที่คิด หากไม่ยึดติดว่าต้องเป็นภาษาวิชาการ และ ถ้าให้ดี ต้องเขียนรายงานกิจกรรมทันทีที่ทำเสร็จ เพื่อให้ทีมวิจัยมีส่วนร่วมในการเขียน  อีกทั้งสามารถนำข้อมูลและบทเรียนไปปรับปรุงการทำกิจกรรมครั้งต่อไป  งานก็ไม่คั่งค้าง แต่หากมาเขียนย้อนหลังจะเสียเวลาในการนึกและเกิดความเบื่อหน่าย ”
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น “ใครๆ ก็ทำได้” การเขียนรายงานก็เช่นกัน หากมีทิศทางการเขียนที่ชัดเจน มีการเขียนอย่างสม่ำเสมอ และบันทึกทันทีที่เสร็จกิจกรรม งานวิจัยในพื้นที่ที่ใช้ภาษาของชาวบ้านน่าจะเป็นอีกเสน่ห์หนึ่งทีน่าติดตาม


สุกัญญา สุขสุพันธ์
ผู้ประสานงานหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี.