สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณอิษฎ์ ปักกันต์ธร (อีสานใต้/กลาง) โทร 0-2278-8200 ต่อ 8335
คุณฐิติมา ลิ้นเนี้ยว (อีสานเหนือ/กลาง) โทร 0-2278-8200 ต่อ 8336
 
โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสานสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคม
  ผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา
  ที่อยู่ ห้อง RN1-403 อาคารราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์ 08-1768-4236 โทรสาร 0-4375-4403
  อีเมล์ Choopug_s@yahoo.com
   

โครงการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
  ผู้ประสานงาน คุณมัสยา คำแหง 
  ที่อยู่ มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต (NatureCare) เลขที่ 58/5 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
  โทรศัพท์ 0-4524-1343, 08-1967-1562 โทรสาร 0-4524-1343 
  อีเมล์ yookyoka@thaimail.com 
   

โครงการรูปแบบในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
  ผู้ประสานงาน : คุณกาญจนา ทองทั่ว  
  ที่อยู่ เลขที่ 126 ถนนอุปราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 หรือ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มูลนิธิประชาสังคม จังหวัดอุบลฯ
เลขที่ 58/6 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ 08-6727-7739  โทรสาร 0-4526-2155
  อีเมล์ ubonphotoku@gmail.com 
   

โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
  ผู้ประสานงาน : ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล
  ที่อยู่ ห้อง RN1-403 อาคารราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์ 081-662-1568 โทรสาร 043-754403  
  อีเมล์ kanokporn2515@gmail.com
   

โครงการเสริมสร้างอธิปไตยทางอาหารด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
  ผู้ประสานงาน : คุณสุเมธ ปานจำลอง
  ที่อยู่ ห้อง RN1-404 อาคารราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์ 08-0420-6004 โทรสาร 0-4375-4403
  อีเมล์ sumet_toy@hotmail.com  
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้  
  ผู้ประสานงาน : คุณปกป้อง ปุโรทกานนท์
  ที่อยู่ เลขที่ 178 หมู่ 7 ต. เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด 45150
  โทรศัพท์ 08-1184-1709  
   
   

โครงการเครือข่ายการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร
  ผู้ประสานงาน : คุณพินิจ คาดพันโน
  ที่อยู่ 422 ม.6 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 08-7242-7078
  อีเมล์ krumoo_k@hotmail.com  
   
   

โครงการติดตามสนับสนุนและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของทีมวิจัยชุดเกษตร จ.ยโสธร
  ผู้ประสานงาน : คุณนิรัตน์ ศรีชำนิ
  ที่อยู่ เลขที่ 10 ม.2 ถ.สวาท -หนองแสง ต.สวาท อ. เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
  โทรศัพท์ 08-1558-5184
  อีเมล์ wimolsiriso@gmail.com  
   

โครงการแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะและการควบคุมโรคติดต่อ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดยโสธร
  ผู้ประสานงาน : คุณพนมวรรณ คาดพันโน
  ที่อยู่ 422 ม.6 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
  โทรศัพท์ 08-1600-4003
  อีเมล์ hedkai@hotmail.com 
   

โครงการติดตามหนุนเสริมชุดชาติพันธุ์ผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์
  ผู้ประสานงาน : คุณปาริชาติ หาญไชยนะ
  ที่อยู่ เลขที่ 124/1 ม.15 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130
  โทรศัพท์ 08-9420-6469 โทรสาร 0-4389-9664
  อีเมล์ Patik34@yahoo.com  
   

โครงการศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ำปาว
  ผู้ประสานงาน : คุณสมเจตน์ ไชยลาภ
  ที่อยู่ 124/1 ม.15 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
  โทรศัพท์ 08-4511-1609 โทรสาร 0-4389-9664
  อีเมล์ jetchaiya@hotmail.com 
   

โครงการพัฒนา หนุนเสริม และถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ำเลยอย่างมีส่วนร่วม
  ผู้ประสานงาน : คุณยุทธนา วงศ์โสภา
  ที่อยู่ 342/100 บ้านเอื้ออาทร ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
  โทรศัพท์ 0819742564 โทรสาร 042-844816
  อีเมล์ yuttana_vong@hotmail.com
  www.vijai-Loei.org  

โครงการการศึกษาวิจัยเรื่องเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู  
  ผู้ประสานงาน : คุณพิภพ หัสสา
  ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ถ.อุดร - เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
  โทรศัพท์ 08-1974-5465
  อีเมล์pipoppiriya@yahoo.com  
   

โครงการศึกษารูปแบบการหนุนงานวิจัยแบบูรณาการตามหลักสัมมาทิฎฐิ  
  ผู้ประสานงาน : คุณจุลทัศน์ อุปัชฌาย์
  ที่อยู่ เลขที่ 7 หมู่ 11 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
  โทรศัพท์08-4606-7792 
  อีเมล์ culla2552@hotmal.com
   

ชุดโครงการการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก (ห้วยเสนง) เชิงบูรณาการของท้องถิ่นสุรินทร์
  ผู้ประสานงาน : คุณอภินันท์ บุญทอน
  ที่อยู่ 53/1 ถนนสระโบราณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
  โทรศัพท์ 08-5102-6969
  อีเมล์ pheeboon@yahoo.com, trf_su@yahoo.com  
   

โครงการการบริหารโครงการวิจัยของพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
  ผู้ประสานงาน : คุณพัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
  ที่อยู่ มูลนิธิพัฒนาคนพิการ สำนักงานโรงพยาบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
  โทรศัพท์ 08-1966-1130 โทรสาร 0-4446-2555
  อีเมล์ patchara_pa08@hotmail.com  
   

โครงการ ศึกษารูปแบบการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการค้นหาแนวทางการใช้หลักพุทธธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
  ผู้ประสานงาน : คุณพนา นาคราช
  ที่อยู่ เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
  โทรศัพท์ 08-2158-2057
  อีเมล์ phananak@gmail.com  
   

ชุดโครงการการจัดการทรัพยากรของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์
  ผู้ประสานงาน : คุณฤทธิชัย ภูตะวัน
  ที่อยู่ เลขที่ 87 หมู่ 6 ถนนอุ่นณรงค์ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220 หรือ ตู้ ปณ. 5 ปณฝ.ปะคำ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 31220
  โทรศัพท์ 08-7441-2439
  อีเมล์ chiykovsky@gmail.com  
   

โครงการชุดวัฒนธรรมกับการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์เขมร กูย ลาว เยอ จ.ศรีสะเกษ
  ผู้ประสานงาน : คุณรุ่งวิชิต คำงาม
  ที่อยู่ เลขที่ 315/17 หมู่ 6 ต.ห้วยเหนือ อ. ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
  โทรศัพท์ 08-9416-7819
  อีเมล์ rungwichit@yahoo.com  
   

ชุดโครงการศึกษาทางเลือกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำห้วยหลวงจากฐานชุมชนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
  ผู้ประสานงาน : คุณพัชรินทร์ บัวลอย
  ที่อยู่ 99/33 หมู่บ้านสุขเกษม ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  โทรศัพท์ 08-4794-3690
  อีเมล์ ms.phatcharin@yahoo.com  
   

โครงการรูปแบบการขยายเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับนักวิชาการในภาคอีสานตอนเหนือ
  ผู้ประสานงาน : คุณภาสกร บัวศรี
  ที่อยู่ 191 หมู่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
  โทรศัพท์ 08-0420-3334  
  อีเมล์ P_bouasree@yahoo.com, naismart@hotmail.com