สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก
คุณลักขณา วงศ์ยะรา โทร 0-2278-8200 ต่อ 8309
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม  
  ผู้ประสานงาน : คุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
  ที่อยู่ เลขที่ 29 หมู่ 7 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
  โทรศัพท์ 0-3475 - 3958 โทรสาร 0 - 3473-2388
  อีเมล์ maekong_trf@yahoo.com  
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ผู้ประสานงาน : คุณสันติ จียะพันธ์
  ที่อยู่ สถาบันกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา 68/2 ม.1 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  โทรศัพท์ 0 - 3524-4186 , 08-1919 - 2062
  อีเมล์ santijee@hotmail.com 
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก 
  ผู้ประสานงาน : ผศ.ไพโรจน์ แสงจันทร์
  ที่อยู่ เรือนท่านเป้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ 08-1723 - 4308 โทรสาร 0 - 3947 - 1072
  อีเมล์ east_node@yahoo.com  
   

โครงการ "การศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน"  
  ผู้ประสานงาน : ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
  ที่อยู่ ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทรศัพท์ 08-1914-7662 โทรสาร 0-2822-2332
  อีเมล์ lcspm@mahidol.ac.th  
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
  ผู้ประสานงาน : ผศ.พีรชัย กุลชัย
  ที่อยู่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
  โทรศัพท์ 08-6774-7234 0-2329-8520
  อีเมล์ kkpeerac@hotmail.com
  เว็บไซต์. www.cbrkmitl.org

โครงการ "การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี"
  ผู้ประสานงาน : วิไลวรรณ จันทร์พ่วง
  ที่อยู่ 119/23 ถ.ศรีน้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
  โทรศัพท์ 08-1972-0125 , 0 - 5657 - 1485
  อีเมล์ prachakom40@hotmail.com
   
พี่เลี้ยงโครงการวิจัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
  คุณง่ายงาม ประจวบวัน
  ที่อยู่ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
  โทรศัพท์ 08-9549-6920
  อีเมล์ wlwpjw@gmail.com
   

พี่เลี้ยงโครงการวิจัยในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
  คุณเสาวลักษณ์ กุศลทรามาส
  ที่อยู่ 50/85 ซอย 10 หมู่บ้านบาวาเรียนฮิลล์ ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ของ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
  โทรศัพท์ 08-1337-7699
  อีเมล์ Kasalong-Koy@yahoo.com