สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ภาคเหนือ เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการภาคเหนือ คุณดารารัตน์ โพธิ์รักษา 0-2778-8200 ต่อ 8334 
โครงการการศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ
  ผู้ประสานงาน คุณอรุณี เวียงแสง
  ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ : 0-5389-2158 โทรสาร : 0-5394-4648 ต่อ 111
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ผู้ประสานงาน รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  
  ที่อยู่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
  โทรศัพท์ : 0-5389-2158 โทรสาร : 0-5394-4648 ต่อ 111 
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
  ผู้ประสานงาน : คุณวันเพ็ญ พรินทรากูล
  ที่อยู่ 192 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000  
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5356-3780
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
  ผู้ประสานงาน : คุณภัทรา มาน้อย
  ที่อยู่ 175/2 ถนนพระแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5432-0198 หรือ 08-6730-0188  
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ผู้ประสานงาน : คุณธนันชัย มุ่งจิต ที่อยู่ห้องราชธรรมพิทักษ์
  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5361-4165  
   

สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  ผู้ประสานงาน : คุณพจนา สวนศรี  
  ที่อยู่ ชั้น 3 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  โทรศัพท์ :0-5394-8286-7 โทรสาร : 0-5380-7001
  www.cbt-i.org
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน
  ผู้ประสานงาน : ผู้ประสานงาน พระสมคิด จรณธมโม
  ที่อยู่ วัดโป่งคำ เลขที่ ๒๐ บ้านโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55210
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 7501484 / 081-796-7736 โทรสาร 054 – 767289
   
   

กลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
  ผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
  ที่อยู่ โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5526-7103  
   
   พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  คุณชาญ อุทธิยะ
  ที่อยู่ 78 หมู่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
  โทรศัพท์ 08-7176-9365
  อีเมล์ Cartoon_zzzz@hotmail.com