สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ภาคใต้ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการภาคใต้ คุณสินธุ แก้วสินธุ์ โทร 0-2278-8200 ต่อ 8333
ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
  คุณสมบูรณ์ อัพภาสกิจ
  142 หมู่ 2 ต.พนมวังค์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
  โทรศัพท์ : 08 – 9422-2126
  อีเมล์ somboontrf@yahoo.com
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ดร.เลิศชาย ศิริชัย
  ที่อยู่ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
  โทรศัพท์/โทรสาร 0-7567-3530
  อีเมล์ nodenakhon@yahoo.com
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธาน
  ผู้ประสานงาน : คุณวิรัตน์ สาระคง
  ที่อยู่ 103/715 หมู่ 3 ถนนนาเนียน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 08-1370-5517 โทรสาร 0-7722-0029
  อีเมล์ trf_surat@hotmail.com
   

หน่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธาน
  ผู้ประสานงาน : อาจารย์นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
  ที่อยู่ 57/7 หมู่ 5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 08-1677-6301 โทรสาร 0-7722-1030
  อีเมล์ banyodyha@hotmail.com, cyggroup@hotmail.com
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง
  ผู้ประสานงาน : คุณมานพ ช่วยอินทร์
  ที่อยู่ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
  โทรศัพท์ 08-1978-2960 โทรศัพท์สำนักงาน / โทรสาร 0-7521-3881
  อีเมล์ Trftrang@yahoo.com
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
  ผู้ประสานงาน : คุณสมพงษ์ หลีเคราะห์
  ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
  โทรศัพท์ 08-9466-0439 โทรสาร0-7478-1845
  อีเมล์ trfsatun@hotmail.com
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงา
  ผู้ประสานงาน : คุณสุขกิจ นาคตาขุน
  ที่อยู่ 26/5 หมู่ 1 ซอยนางย่อน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัด พังงา 82150
  โทรศัพท์ 08-1536-4019 โทรศัพท์สำนักงาน / โทรสาร 0-7649-1961
  อีเมล์ jobpen@windowslive.com
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
  ผู้ประสานงาน : คุณโชติรส ศรีระสันต์
  ที่อยู่ ชั้น 6 อาคารบริหารคณะ (ห้อง วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  โทรศัพท์ 0-7445-5149 โทรสาร 0-7445-5150
  อีเมล์ rugchanokt@yahoo.com
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดปัตตานี
  ผู้ประสานงาน คุณสุกัญญา สุขสุพันธ์
  ที่อยู่ อาคาร 2 ชั้น 2 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ 08-6480-0039 โทรสาร 0-7333-1458
  อีเมล์ sugender@hotmail.com
   

ศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม
  ผู้ประสานงาน : คุณตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
  ที่อยู่ ชั้น 3 สำนักอธิการบดี วิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปัตตานี หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
  โทรศัพท์ 08-9654-6637 โทรสาร 0-7341-8607
  อีเมล์ tuwaetrf@gmail.com
   

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
  ผู้ประสานงาน : คุณวิรัช เอี่ยมปลัด
  ที่อยู่ สกว.นราธิวาส ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
  โทรศัพท์ 08-6480-1561 โทรสาร 0-8648-01561
  อีเมล์ trfnara@gmail.com
  เว็บไซต์ www.budutani.com

พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดระนอง
  คุณณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ
  ที่อยู่ 14 หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120
  โทรศัพท์ 08-1569-9459 โทรสาร 0-7478-1845
  อีเมล์ jang.nattagan@gmail.com
   

พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการศึกษา จังหวัดตรัง
  คุณขนิษฐา จุลบล
  ที่อยู่ 78/18 ถนนวิเศษกุล ซอย 9 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
  โทรศัพท์ 08-1415-1050
  อีเมล์ edu_trang@yahoo.com
   

พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการศึกษา จังหวัดสตูล
  คุณกริย๊ะ หลีเคราะห์
  ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
  โทรศัพท์ 08-1598-6473
  อีเมล์ trfsatun@hotmail.com
   

พี่เลี้ยงโครงการ การปรับตัวของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี
  คุณสุวิมล พิริยธนาลัย
  ที่อยู่ 11 ถนนมะกรูด ซอย 9 ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ 08-9876-6300 โทรสาร 0-7333-3990
  อีเมล์ efsuwimon@gmail.com