สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
       สกว. สำนักงานภาค ได้คัดเลือกโครงการวิจัยเด่นจำนวน 9 โครงการ รวมกับในปี งบประมาณ 2545 อีกหนึ่งโครงการเป็น 10 โครงการ ซึ่งงนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และผลกระทบชัดเจน นั่นคือ เป็นโครงการที่
  1. เกิดการรวมกลุ่ม/กลไก ในชุมชน ที่นำไปสู่การจัดการด้านอื่นต่อไป (นำกระบวนการวิจัยไปใช้กับงานอื่น)
  2. เกิดการพัฒนาคน หรือสร้างคน
  3. ทีมวิจัยและผู้ร่วมงานเกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาศักยภาพ เช่น คิดเป้นระบบขึ้น/คนในชุมชนเก่งขึ้น ฯลฯ
  4. เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาได้
  5. เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมของชุมชน
โครงการวิจัยที่เด่นทั้ง 10 โครงการดังกล่าว ได้แก่
 
 
โครงการวิจัยการเรียนรู้ประวัติแม่เจ้าอยู่หัวอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
โครงการวิจัยการเรียนรู้ประวัติแม่เจ้าอยู่หัวอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช


 
โครงการการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการทำกริชรามันห์ ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามันห์ จ.ยะลา
กลุ่มทำกริชบ้านบาลูกาลูว๊ะ หมู่ 2 ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามันห์ จ.ยะลา ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2542


 
โครงการรูปแบบการจัดการน้ำในลำคลองแพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ความขัดแย้งระหว่างคนฝั่งน้ำจืดและน้ำเค็มเรื่องการเปิด-ปิดประตูน้ำใน ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานกว่า 20 ปี


 
โครงการทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพกระเทียมบ้านแม่สุรินโดยไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตร บ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
กลุ่มเกษตรกรบ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันค้นหาทางเลือกในการผลิตกระเทียมคุณภาพโดยไม่ใช้สารเคมี


 
โครงการแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาลายผ้านาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ที่กำลังเติบโตด้วยการสนับสนุนจากหลาย ๆ หน่วยงาน จนผ้าทอ นาหมื่นศรี


 
โครงการรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านวังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
กระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กำลังมาแรงในปัจจุบันส่งผลให้มีคนเข้าเยี่ยม ชมป่าชุมชนดงใหญ่มากขึ้น


 
โครงการกระบวนการพัฒนาผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน
คำ "กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ" ของกลุ่มสตรีบ้านโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2538


 
โครงการรูปแบบการแก้ปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
"ทำไมชุมชนถึงมีหนี้สิน แล้วชุมชนจะแก้ไขปัญหาหนี้สินเหล่านี้กันอย่างไร"


 
โครงการรูปแบบการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นของชุมชนลำน้ำว้า ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน
ลำน้ำว้าในอดีตอุดมไปด้วย.น้ำนานาชนิด แต่ปัจจุบัน.น้ำดังกล่าวเริ่มลดน้อยลง


 
ชุดโครงการวิจัยองค์ความรู้หมอเมือง
ชุดโครงการวิจัยองค์ความรู้หมอเมือง