สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 ดาวน์โหลดสรุปย่อโครงการวิจัยเด่นปี 49
ประมวลภาพบรรยากาศงานวิจัยเด่นของ สกว. ปี 49

 

สกว. สำนักงานภาค ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเด่นจากการใช้ประโยชน์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในชุมชนอันเป็นผลจากกระบวนการวิจัยที่ชัดเจน และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ กล่าวคือ

  • เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาของชุมชนได้
  • เกิดการรวมกลุ่ม/กลไกในชุมชนในการแก้ปัญหา หรือนำไปสู่การจัดการด้านอื่นต่อไป
  • เกิดความเปลี่ยนแปลง หรือเกิดการขยายผลที่เป็นรูปธรรม
  • ทีมวิจัยและผู้ร่วมงานเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง เช่น คิดเป็นระบบขึ้น ให้ความสำคัญกับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ในปีงบประมาณ 2549 มีโครงการวิจัยเด่นจำนวน 8 โครงการ ได้แก่

 
 
การศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า เพื่อสร้างอุดมการณ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาวคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (นายธีรพันธุ์ จุฬากาญจน์ หัวหน้าโครงการ)
การศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า เพื่อสร้างอุดมการณ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาวคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (นายธีรพันธุ์ จุฬากาญจน์ หัวหน้าโครงการ)


 
โครงการแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่าน และการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน แบบกีรออาตีย์ ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โครงการแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่าน และการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน แบบกีรออาตีย์ ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี


 
การฟื้นฟูภูมิปัญญา และการขยายผลองค์ความรู้เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพชุมชน ของหมอนวดพื้นบ้าน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
การฟื้นฟูภูมิปัญญา และการขยายผลองค์ความรู้เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพชุมชน ของหมอนวดพื้นบ้าน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง


 
โครงการสืบสานศิลปะพื้นบ้านมโนราห์ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
โครงการสืบสานศิลปะพื้นบ้านมโนราห์ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง


 
โครงการศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวอย่างยั่งยืน บ้านท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวอย่างยั่งยืน บ้านท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำอย่างยั่งยืน บ้านคลองแสง ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำอย่างยั่งยืน บ้านคลองแสง ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด


 
กระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน บ้านไร่ป่าคา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
กระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวลำพูน บ้านไร่ป่าคา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน


 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำแม่ลายน้อยเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านปางจำปี และบ้านป๊อก ต.ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำแม่ลายน้อยเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านปางจำปี และบ้านป๊อก ต.ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่