สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 


 
 
โครงการศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
จากการศึกษาเพื่อสำรวจศักยภาพของพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกันระหว่างชาวบ้านและนักวิชาการ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีจุดเด่นสำคัญที่สำคัญได้แก่ แหล่งโบราณคดี


 
โครงการศึกษาและจัดการองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พันธุ์ข้าวพื้นบ้านบางแก้ว และส่งเสริมการทำนาแบบธรรมชาติ จ.พัทลุง
จากปัญหาที่พันธุ์ข้าวพื้นบ้านเริ่มสูญหายไป เนื่องจากชาวนานิยมปลูกข้าวพันธุ์เศรษฐกิจและใช้สารเคมีในการทำลายศัตรูพืช ชาวนาจำนวนหนึ่งอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง


 
โครงการศึกษาแนวทางการลดผลกระทบจากช้างกินพืชไร่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำกินของชาวไร่ ประกอบด้วย ไร่สับปะรด ไร่ข้าวโพด ไร่กล้วย ไร่มะละกอ สวนฝรั่ง แปลงปลูกเผือก มะม่วง ขนุน


 
โครงการศึกษาและพัฒนาบ้านปลาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ต.ท่าเรือแกลง จ.ระยอง
โครงการวิจัยนี้ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลสำคัญอยู่ 2ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนประมงเล็กในพื้นที่ โดยการวิเคราะห์ความเป็นมา และความเปลี่ยนแปลงของชุมชน


 
โครงการศึกษากระบวนการผลิตน้ำปลาและการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านบางกล้วยนอก จ.ระนอง
กิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอาศัยการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง


 
โครงการศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก อ.ละงู จ.สตูล
เดิมทีมวิจัยได้คิดรูปแบบของการทำโฮมเสตย์ แต่เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วไม่เหมาะสม หลายประการด้วยกัน เช่นว่า ชาวบ้านนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนมากคงไม่เหมาะกับการที่ให้แขกมาพักด้วย จึงได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นรีสอร์


 
โครงการศึกษารูปแบบการจัดการน้ำ กรณีบ้านผาชัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันมาก ที่ผ่านมาชุมชนได้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นของหมู่บ้าน หรือใช้น้ำซับจากลำห้วย ซึ่งมีน้ำตลอดปี แต่ปริมาณน้ำก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ ใช้น้ำของชุมชน


 
โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กที่มีความสามารถและพฤติกรรมการเรียนที่ต่างกัน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านคูเมือง มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมที่โรงเรียนจัดชั้นเรียนตามปกติ ในหนึ่งชั้นเรียน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถทุกระดับ