สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

  
 
โครงการ ชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟัง
จากการศึกษาข้อมูลประชากร ปี 2548 จังหวัดยโสธร พบว่ามีเด็กอายุแรกเกิดถึง 3 ปี จำนวน 12,555 คน เฉพาะในพื้นที่ศึกษา 4 ตำบล มีเด็กอายุแรกเกิดถึง 3 ปี 250 คนเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา


 
โครงการ รูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรมากว่า 30 ปีพบว่าการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกษตร นั้น ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปีที่ผ่านประสบปัญหา จากผลการสำรวจพบว่ามีผู้จบการศึกษาจำนวนน้อย...