สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
 
โครงการแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่าน และการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน แบบกีรออาตีย์ ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 

โครงการแนวทางการพัฒนาทักษะการอ่าน และการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่าน แบบกีรออาตีย์ ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (นายอดุลย์ มะหะหมัด หัวหน้าโครงการ)

จากการสอนอัลกุรอานของปอเนาะอะมานะตุรเราะห์มานแบบบัฆดาดี (แบบดั้งเดิม) ที่ไม่สามารถทำให้เด็กเข้าใจความหมายได้ ครูสอนอัลกุรอานในพื้นที่ตำบลระแว้งจึงได้ร่วมกันศึกษาวิจัยด้านการอ่านแบบรีกออาตีย์ ซึ่งเป็นรูปแบบการอ่านอัลกุรอานชนิดหนึ่งที่มีปรัชญาสำคัญสามประการ คือ รู้จัก เข้าใจ อ่านถูกต้องรวดเร็ว เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่สามารถอ่านอัลกุรอานได้คล่องแคล่ว มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามหลักอิสลามได้ถูกต้อง กระบวนการวิจัยเริ่มจากครูผู้สอนได้ร่วมกันถอดบทเรียนการสอนอัลกุรอานแบบดั้งเดิมและแบบกีรออาตีย์ ต่อจากนั้นได้รวบรวมเป็นคู่มืออบรมครูเบื้องต้น จัดฝึกอบรมเทคนิคการอ่านอัลกุรอานแบบกีรออาตีย์สำหรับครู จัดเวทีเรียนรู้วิธีการสอนอัลกุรอานกีรออาตีย์แก่เด็ก และแลกเปลี่ยนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน ทำให้ได้ชุดความรู้และสื่อการสอนกีรออาตีย์อย่างเป็นขั้นตอน เหมาะกับวัยของเด็ก ส่งผลให้ครูผู้สอนไดัรับความรู้ และพัฒนาทักษะการอ่านกีรออาตีย์ที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น มีครูเพิ่มขึ้นเป็น 18 คน จากเดิมมี 7 คน ชุมชนเองก็ตื่นตัวส่งลูกหลานเข้าไปเรียนมากขึ้นกว่า 200 คนจากเดิมมีเพียง 74 คน เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุ่มหรือเที่ยวเตร่ และการสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เด็กๆ เริ่มเรียนรู้การควบคุมอารมย์ได้ดีขึ้น หลายคนรู้จักการ “ซาลาม” (การกล่าวคำทักทายของคนมุสลิม) แทนการร้องเพลงหรือส่งเสียง นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังได้เรียนรู้ความสำคัญของการจดบันทึกข้อมูล การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโครงการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ------------------ ไม่มีรูปภาพกิจกรรม ------------------