สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
 
โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กที่มีความสามารถและพฤติกรรมการเรียนที่ต่างกัน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 

        

         โรงเรียนบ้านคูเมือง มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมที่โรงเรียนจัดชั้นเรียนตามปกติ ในหนึ่งชั้นเรียน ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถทุกระดับ ประสบปัญหาการควบคุม  ชั้นเรียน เนื่องจากนักเรียนที่เกเรไม่สนใจเรียนมักสร้างปัญหารบกวนการเรียนการสอนอยู่เสมอ นักเรียนบางกลุ่มหนีเรียน ทำให้บางครั้งครูต้องทิ้งชั้นเรียนไปตามกลับมาเรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนล่าช้า ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นทีมผู้วิจัย และบริหารสถานศึกษาตลอดจนคณะครูซึ่งเป็นผู้ช่วยนักวิจัยจึงสนใจที่จะใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มาร่วมกันค้นหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะกับนักเรียนที่มีความสามารถและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมในอนาคตได้อย่างมีความสุข

         ตลอดระยะการทำวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะ ให้สอดคล้องกับปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไข ล่าสุดในขณะนี้จัดแบ่งการเรียนการสอนเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ กล่าวคือ กลุ่มที่ 1  เป็นกลุ่มที่เรียนรู้วิชาการตามหลักสูตรได้ดี กลุ่มที่ 2 เรียนรู้ได้เร็วผ่าน กิจกรรมบันเทิงและการแสดงออก และกลุ่มที่ 3 เรียนรู้ได้ดีผ่าน กิจกรรมทักษะอาชีพ จากการติดตามประเมินผล พบว่านักเรียนในแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่มีพัฒนาการดีทั้งด้านสติปัญญา  อารมณ์ และสังคม  นอกจากนี้โครงการนี้ได้ก่อให้เกิดกลุ่มโครงการต่างๆ ขึ้นมากมายทั้งในโรงเรียนและชุมชน เช่น คลินิกการเรียน ที่มุ่งแก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อนให้ตรงจุดที่ต้องแก้ไขเป็นรายบุคคล โครงการโรงเรียนสวยด้วยตัวเรา กรรมการขยะในโรงเรียน ธนาคารขยะชุมชน กลุ่มยุวมัคคุเทศก์  รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการศึกษาโรงเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานได้แนวคิดและรูปแบบไปประยุกต์ใช้ เช่น โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไคร้ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านหนองหวาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนบ้านตาหมื่น อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ------------------ ไม่มีรูปภาพกิจกรรม ------------------