สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
 
โครงการศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก อ.ละงู จ.สตูล
 

 

บ้านบ่อเจ็ดลูกเป็นแหล่งท่องเที่ยวรองจากเกาะต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดสตูล เนื่องจากทัศนียภาพของพื้นที่บ่อเจ็ดลูก ล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลสีเขียว มีชายหาด  ถ้ำต่างๆ  หน้าผา แหล่งปะการัง  แหล่งหอยตะเภาเป็นที่ขึ้นชื่อ โบราณสถานบ่อ 7 ลูก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานถือเป็นต้นกำเนิดของชุมชนแห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางเรือ ทางรถ ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว เดือนพฤศจิกายน – เมษายน  และเทศกาลต่างๆ นักท่องเที่ยวจะเดินทางมากันเยอะมาก จากกระแสการท่องเที่ยวได้กระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนอิสลาม ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นมากมาย ในส่วนที่ดีเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับชาวประมงที่มีเรือสามารถพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำ ตกปลา การค้า แต่ในด้านลบยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เล่นน้ำชายหาด หลายๆ อย่างเป็นสิ่งที่น่าห่วงต่อบุตรหลานในชุมชนที่จะนำมาเป็นแบบอย่างได้  และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ คนในชุมชนเองยังไม่สามารถบอกเล่าได้เหมือนๆ กันว่าสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีประวัติความเป็นมาอย่างไร โบราณสถานบ่อเจ็ดลูกซึ่งคนในชุมชนก็เล่าไม่ตรงกัน บางทีมีไกด์นำเที่ยวจากภายนอกชุมชนนำนักท่องเที่ยว แล้วให้ข้อมูลแบบผิดเพี้ยนไป

 

          จากสภาพปัญหาจึงมีการคิดร่วมกันระหว่างคนในชุมชนเพื่อช่วยกันจัดการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นอยู่ตามหลักศาสนาอิสลาม แต่จะต้องรู้ถึงศักยภาพ ข้อมูลของพื้นที่ หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ควรมีการจัดระบบระเบียบอย่างไร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสรุปเพื่อจัดการการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นแนวทางในการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้วัฒนธรรมภายนอกเข้ามาครอบงำวิถีชีวิตของชุมชนอิสลาม

 

          จากการสำรวจพบว่าทุนของชุมชนมีทั้งด้านภูมิปัญญา เช่น การจับปลา  การมาดอวน  ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต เช่น วันฮารีรายา ธรรมเนียมการเข้าสุนัต กิจกรรมชักลากเรือ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ทางบก ได้แก่ โบราณสถานบ่อเจ็ดลูก เขาช้าง  หรือเขาขี้มิ้น (ขมิ้น) ถ้ำลอดเสือสิ้นลาย ทะเล เช่น ผาใช้หนี้  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล ปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่ ซึ่งจะมีทั้งจุดชมวิว น้ำทะเลใส สามารถเห็นปะการัง 7สีได้ด้วยตาเปล่า บ่อน้ำช่องขลาด และจะมีอ่าวต่างๆ ที่สามารถตั้งแค้มป์พักแรมได้ เช่น อ่าวโละกะระ อ่าวหินงาม

 

          จากเดิมที่ชาวบ้านในชุมชนได้แต่นั่งมองนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วกลับออกไป โดยที่บางครั้งยังได้นำทรัพยากรในชุมชนไปด้วย  เช่น พันธุ์ไม้ ปะการัง  7สี ได้ด้วยตาเปล่า บ่อน้ำช่องขลาด และจะมีอ่าวต่างๆ ที่สามารถตั้งแค้มป์พักแรมได้ เช่น อ่าวโละกะระ อ่าวหินงาม

 

        จากเดิมที่ชาวบ้านในชุมชนได้แต่นั่งมองนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วกลับออกไป โดยที่บางครั้งยังได้นำทรัพยากรในชุมชนไปด้วย เช่น พันธุ์ไม้ ปะการัง หรือแม้กระทั่งได้ทิ้งเศษขยะไว้ให้กับชุมชน แต่เมื่อชุมชนได้ลุกขึ้นมาทำวิจัยแล้ว มีข้อมูล มีองค์ความรู้ ทำให้เกิดกลุ่มที่มาจัดการท่องเที่ยวของชุมชนในรูปแบบใหม่ ที่เป็นเจ้าภาพเอง คิดเอง ทำเอง ร่วมรับผลประโยชน์เอง ที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีมุสลิม 

 

          เดิมทีมวิจัยได้คิดรูปแบบของการทำโฮมเสตย์ แต่เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วไม่เหมาะสม หลายประการด้วยกัน เช่นว่า ชาวบ้านนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนมากคงไม่เหมาะกับการที่ให้แขกมาพักด้วย จึงได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นรีสอร์ทชุมชน รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มที่เรียกว่า Talagatujuh Seashore อ่านว่า ตาลากาตูโหย๊ะ ซีซอ แปลว่า ทะเลหรือชายฝั่งบ่อเจ็ดลูกขึ้น เพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยนอกจากที่พักแล้วยังมีบริการนำเที่ยวทั้งทางบก และทางเรือ  พาชมภูมิปัญญาชาวบ้านและแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมกัน และจัดตั้งศูนย์บริการกลางซึ่งจะให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว และเมื่อมีรายได้จะนำมาแบ่งปันผลประโยชน์ในกลุ่มและจัดสรรรายได้บางส่วนเพื่อการสาธารณกุศลในชุมชนอีกด้วย

 

 ------------------ ไม่มีรูปภาพกิจกรรม ------------------