สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
 
โครงการศึกษาและจัดการองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พันธุ์ข้าวพื้นบ้านบางแก้ว และส่งเสริมการทำนาแบบธรรมชาติ จ.พัทลุง
 

 

จากปัญหาที่พันธุ์ข้าวพื้นบ้านเริ่มสูญหายไป เนื่องจากชาวนานิยมปลูกข้าวพันธุ์เศรษฐกิจและใช้สารเคมีในการทำลายศัตรูพืช ชาวนาจำนวนหนึ่งอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในการทำนา และการทำนาปลอดสารพิษ

 

ทีมวิจัยได้ศึกษาสาเหตุและกระบวนการที่ทำให้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของชาวบางแก้วหายไปหรือเปลี่ยนคุณภาพไป และวิธีการที่จะฟื้นฟูพันธุ์ข้าวและคุณภาพข้าวดังกล่าวกลับคืนมาสู่วิถีการทำนาของชาวบางแก้ว โดยเริ่มแรกได้ริเริ่มการทำนาแบบธรรมชาติ กลุ่มชาวนาในพื้นที่ อ.บางแก้ว จำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมทำนาตามโครงการนี้ได้ผลอย่างดียิ่งทั้งในแง่ผลผลิต และการปรับเปลี่ยนความคิด รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตจากข้าวออกจำหน่ายแก่ผู้สนใจ ในด้านการสร้างกลุ่มก็กล่าวได้ว่ากลุ่มวิจัยนี้สามารถผลักดันให้เกิดองค์กรชาวนาที่เข้มแข็งภายใต้ชื่อ “กลุ่มบ้านเรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชาติ บางแก้ว”  องค์กรดังกล่าวสามารถบริหารจัดการเรื่องสำคัญๆ ได้เป็นอย่างดีเช่น สนับสนุนให้ชาวนาทำนาแบบวีวภาพได้ประสบผลสำเร็จ สนับสนุนให้ชาวนาทำข้าวซ้อมมือและแปรรูปผลผลิตขากข้าวอีกหลายประเภทออกจำหน่าย สามารถจัดการด้านการเงินอย่างลงตัวระหว่างรายได้ส่วนตัวและรายได้ของกลุ่มสามรถผลักดันให้ชาวนาสร้างเครือข่ายกับข้ารานชการ องค์กรพัฒนาต่างๆ และกับชาวนานอกพื้นที่จนกลุ่มชาวนา อ.บางแก้วเป็นที่รู้จักดี และได้รับการยอมรับอย่างสูง จนแกนนำของกลุ่มได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นทั้งในระดับจัหวัด และระดับภาค

 

นอกจากนี้ยังสามารถฟื้นฟูพิธีกรรมแรกดำข้าว (ประกอบในช่วงก่อนดำนา) พิธีกรรมช่อชัง (ประกอบก่อนเก็บเกี่ยวข้าว) และพิธีกรรมการทำขวัญข้าว (ประกอบตอนนำข้าวขึ้นยุ้ง) รวมทั้งสามารถฟื้นฟูประเพณีการเอาแรงในการดำนา และเก็บเกี่ยวข้าวได้อย่างจริงจัง

 ------------------ ไม่มีรูปภาพกิจกรรม ------------------