สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
 
โครงการศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
 

 

 

จากการศึกษาเพื่อสำรวจศักยภาพของพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกันระหว่างชาวบ้านและนักวิชาการ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีจุดเด่นสำคัญที่สำคัญได้แก่ แหล่งโบราณคดี (บริเวณพื้นที่หมู่ 7 บ้านบัว) โดยพบแหล่งเตาเผาโบราณกว่า 50 แห่ง และโบราณวัตถุประเภทเครื่องถ้วยดินเผาที่มีอายุสมัยร่วมกับยุคสุโขทัย หลุมเตาบางส่วนได้ถูกขุดเปิด ขึ้นมาโดยมีนักวิชาการโบราณคดีให้ความรู้ทำงานร่วมกับชาวบ้าน กลายเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง คนในชุมชนศึกษาจึงได้ความเป็นมา ความสำคัญของพื้นที่ คนนอกชุมชนเมื่อทราบข่าวก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้

 

ประโยชน์ของโครงการนี้มีทั้งในระดับพื้นที่ชุมชน ข้อมูลที่รวบรวมได้จากกระบวนการทำงานวิจัย ชาวบ้านเกิดความรู้ความเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ตัวเอง และนำข้อมูลความรู้ต่างๆ มาขยายสู่การพัมนาชุมชนขึ้น เรื่องการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่เป็นของชาวบ้านเอง เป็นแหล่งถ่ายทอดข้อมูลความรู้กับคนภายนอกชุมชน เกิดเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นในอีกส่วนหนึ่งของชุมชน ขณะเดียวกันกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านเกิดการรวมตัวกันตั้งเป็น “กลุ่มละอ่อนรักษ์ดิน” ขึ้นจากเด็กที่ไม่ค่อยทำกิจกรรมก็กลายเป็น มัคคุเทศก์น้อย เป็นกลุ่มนักแสดงศิลปวัฒนธรรมฟื้นฟูเรื่องราวประเพณีศิลปะ การแสดงต่างๆ ที่เป็นของดีในชุมชนกลับคืนมา มีการทำงานร่วมกันกับกลุ่มใหญ่ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้ฟื้นกระแสเรื่องการอนุรักษ์ภายในชุมชน คนในชุมชนกลับมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด เห็นสิ่งที่มีค่าในชุมชนตัวเองมากขึ้น

 

ภายหลังได้มีการนำเสนอภาพของพื้นที่ กระบวนการทำงานของชุมชนผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ Bangkokpost ได้มีภาคเอกชน บริษัทกรุงเทพประกันภัย เสนอให้งบประมาณกับชาวบ้านต่ออีก 6 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต่อ อาทิ การสร้างแหล่งฝึกอาชีพการปั้นเตาอบเลียนแบบเครื่องถ้วยชามโบราณให้ชุมชน การจัดสร้างอาคารคลุมหลุมเตาโบราณเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชน การฝึกฝนศิลปะการแสดงกลุ่มเยาวชนเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน------------------ ไม่มีรูปภาพกิจกรรม ------------------