สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
รหัสโครงการที่เกี่ยวข้อง : RDG52E0005
จากคนพิการสู่ช่างซ่อมกายอุปกรณ์ เสริมพลังใจ เพิ่มรายได้

จากคนพิการสู่ช่างซ่อมกายอุปกรณ์ เสริมพลังใจ เพิ่มรายได้  ( รหัสโครงการ 52E0005)

การใช้ประโยชน์  เชิงพื้นที่ ด้านคุณภาพชีวิต

 

            ชมรมคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบล สถานีอนามัยหนองหลักตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ได้รวมพลังกันหาแนวทางจัดหากายอุปกรณ์ให้คนพิการ ภายใต้โครงการวิจัยวิจัย เรื่องการศึกษาการใช้กายอุปกรณ์คนพิการตำบลหนองหลัก   อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  หัวหน้าโครงการคือ นางเนตรนภา   คลังสิน  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยอยู่ 3 ข้อคือ  เพื่อศึกษาการใช้กายอุปกรณ์ของคนพิการ เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านการสนับสนุนการใช้กายอุปกรณ์ให้คนพิการของหน่วยงาน ในตำบล และ เพื่อหาแนวทางสนับสนุน / จัดหา / ใช้กายอุปกรณ์สำหรับคนพิการในตำบลหนองหลัก    อำเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย ประชากรชาย 2,427 คน ประชากรหญิง 2,542  คน รวมประชากร 4,969 คน  จำนวนหลังคาเรือน 1,067 ครัวเรือน จำนวนคนพิการรวมทุกประเภทจำนวน 79 คน

               งานวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงสำรวจและเก็บข้อมูลจากคนพิการที่ใช้กายอุปกรณ์ และ คนพิการที่ไม่ใช้กายอุปกรณ์ โดยการสัมภาษณ์ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้มี การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสังเกต  Focus group discussion แล้วนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งพบว่า ยังมีคนที่มีกายอุปกรณ์ไม่ครบ และคนที่มีกายอุปกรณ์แต่ชำรุดเสียหาย  ในระยะต่อมาเครือข่ายทั้ง 3 องค์กรได้จำแนกข้อมูลการใช้กายอุปกรณ์ ว่าคนพิการที่จำเป็นต้องใช้มีกี่คน ได้รับแล้วกี่คน และต้องการซ่อมกี่คน มีระบบการช่วยเหลืออย่างไรตั้งแต่ ชุมชน อปท. และ สถานีอนามัย อย่างไร

            จากการร่วมกันศึกษาของนักวิจัยดังกล่าว ทำให้คนพิการได้รับประโยชน์ ในเรื่องการจัดหากายอุปกรณ์ ว่าแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรมีหน้าที่อะไรในเรื่องนี้ กล่าวคือ ชุมชน โดยเริ่มจาก อสม. ทราบว่า มีคนพิการภายในคุ้มตนเองคนใดต้องการการอุปกรณ์หรือต้องการช่วยเหลืออะไรบ้าง แล้วรวบรวมเป็นข้อมูลของชุมชน แล้วนำไปเสนอให้ อบต. เพื่อขอรับการสนับสนุน จัดหากายอุปกรณ์ การซ่อม จัดให้มีศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ในพื้นที่ระดับตำบล

  ผลการวิจัยที่จะแก้ปัญหาเรื่องกายอุปกรณ์ให้คนพิการทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานี้ ทำให้นายแพทย์สำเริง  แหยงกระโทก ได้นำไปต่อยอดโครงการด้วยการจัดทำโครงการฝึกอบรมการซ่อมกายอุปกรณ์ ตำบลละ 1 คน จำนวน 350 คน เมื่อเดือน  มีนาคม 2554 ส่งผลให้ทุกตำบลมีคนพิการที่สามารถซ่อมกายอุปกรณ์ให้แก่คนพิการอื่นๆ ได้ อย่างน้อยตำบลละ 1 คน ผลจากการทำโครงการต่อยอดนี้ นอกจากจะมีคนพิการที่สามารถซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับเพื่อนละแวกเดียวกันได้แล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการด้วย

                                                                                            ถวิล  ตรีวรปรัชญ์

                                                                       ผู้ช่วยผู้ประสานงานโหนด นครราชสีมา

ข้อมูลโครงการ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
วันที่บันทึก : 9/1/2011