สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
รหัสโครงการที่เกี่ยวข้อง : RDG50M0026
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เรียนรู้งานวิจัยชาวบ้านปลายโพงพาง

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เรียนรู้งานวิจัยชาวบ้านปลายโพงพาง (RDG50M0026)

การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ด้านการพัฒนา

 

ตำบลปลายโพงพาง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งในอดีตตำบลปลายโพงพางมีลักษณะพื้นที่เป็นบ้านสวน  มีความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแก่การเพาะปลูก คนในชุมชนส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าวผลและการทำน้ำตาลมะพร้าว ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนในตำบลปลายโพงพาง  มีระบบครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา แบบครอบครัวขยายที่มีทั้งพ่อแม่ปู่ย่า ตายาย ลูกหลานอยู่ในบ้านเดียวกัน  ทว่าปัจจุบันในชุมชนเหลือเพียงผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่าคนหนุ่มสาว  ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบันที่ระบบครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวทำให้ผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน

 

จากสถานการณ์ข้างต้นจึงเกิดกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.) ประจำตำบลปลายโพงพางขึ้น แต่หลังจากดำเนินงานมาได้ระยะหนึ่งพบว่ากลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.)ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและต้องรับภาระเป็นผู้ดูแลผู้สูงเพิ่มมากขึ้น จึงสนใจใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการสร้างการมีร่วมของคนในชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นร่วมกันในการดูแลผู้สูงอายุ จึงเกิด“โครงการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุตำบลปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม”

 

ทีมวิจัยและชุมชนได้เรียนรู้ตัวเอง  เรียนรู้ชุมชน  ค้นพบต้นทุนของตัวเองและชุมชนที่มีคุณค่า มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ เป็นการเรียนรู้ที่ค่อย ๆ แทรกซึม ด้วยวิธีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการและต่อเนื่องจนเห็นปัญหาของชุมชนได้อย่างแท้จริง มีการรวบรวมข้อมูลและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ชุมชนเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ร่วมกันเก็บ มีการวางแผนก่อนทำกิจกรรมทุกครั้ง และแบ่งบทบาทหน้าที่ การประสานงานอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้ระดมความคิดและตั้งคำถาม แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วจึงมาสรุปข้อมูลร่วมกัน จนในที่สุดทีมวิจัยมีวิธีการทำงานที่เป็นระบบ และเกิดการตื่นตัวของลูกหลาน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เห็นผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเรียนรู้และจดจำแก่คนรุ่นหลัง หลังจากนั้นจึงเกิดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมอย่างหลากหลายส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุในชุมชน

 

จากการดำเนินงานที่ได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นที่สนใจของหน่วยงานองค์กรภายนอกเข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำงานของชุมชนโดยเมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2554 คณะอาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เห็นประโยชน์ในประเด็นดังกล่าว  โดยได้ใช้พื้นที่ชุมชนปลายโพงพางเป็นแหล่งเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าในการศึกษาดูงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดการระบบสวัสดิการที่รวมกลุ่มของชุมชนจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการที่พึ่งพากันเองและการใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการของชุมชน แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องสร้างกิจกรรมที่คนในชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้องและการทำงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือโดยผ่านกระบวนการการวางแผน  การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน  ซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเห็นว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้เกิดประโยชน์ที่จะสามารถนำไปปรับใช้กับวิธีการทำงานของหน่วยงานได้อย่างคุ้มค่า

 


นายบงการณ์  แก้วชุม

         ผู้เขียน
ข้อมูลโครงการ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
วันที่บันทึก : 3/21/2014