สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
รหัสโครงการที่เกี่ยวข้อง : RDG51E0022
บายศรีสู่ขวัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรักษาของคนผู้ไทมาในโรงพยาบาลเขาวง

บายศรีสู่ขวัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรักษาของคนผู้ไทมาในโรงพยาบาลเขาวง (RDG51E0022)

การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่  ด้านสุขภาพ

โครงการศึกษาระบบการดูแลสุขภาพของคนผู้ไทในโรงพยาบาลเขาวง  กรณีศึกษาโรงพยาบาลเขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์   มี นางอดิศร  อุดรทักษ์   เป็นหัวหน้าโครงการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการดูแลสุขภาพของชุมชนผู้ไท   ศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลเขาวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และ ค้นหาแนวทางการนำระบบการดูแลสุขภาพของคนผู้ไทมาประยุกต์ใช้ในด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

จากการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน  โดยใช้กระบวนการวิจัยในชุมชนปี พ.ศ.2541-2543 ทำให้ทีมได้มองเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ในชุมชน และสุขภาพไม่ได้มองเฉพาะร่างกาย หากต้องมองเชื่อมไปถึงวิถีชีวิต สิ่งต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรม และความเชื่อที่ฝังรากลึกในชุมชน  โรงพยาบาลจึงได้เปิดรับนโยบาย “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม” เป็นการมองสุขภาพว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งชีวิตมากกว่าความเจ็บป่วยทางร่างกาย โดยพิจารณาที่ตัวตนคนทั้งคน  คือ ความเกี่ยวเนื่องของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ รวมถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคน ๆ นั้น นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย ได้สนับสนุน และผลักดันให้มีการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและปรับการบริการให้สอดคล้องกับนโยบายการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมขึ้น ซึ่งในด้านการดูแลผู้ป่วยก็ได้ใช้หลักการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเช่นกัน จึงเป็นผลให้บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยส่วนหนึ่งได้ปรับแนวคิดและแนวทางบริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวิถีชุมชนมากขึ้น

การบายศรีสู่ขวัญ เป็นอีกวิธีรักษาหนึ่งของชาวผู้ไท ที่ได้รับมาใช้ในการรักษาสุขภาพใจและจิตวิญญาณผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ไม่ได้กลับบ้านในวันครอบครัวได้อบอุ่นและมีกำลังใจมากขึ้น หรือหากผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลต้องการกลับไปประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีอาการดีขึ้นก็ได้ ทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่คนไข้ สามารถต่อสู้กับโรคภัยต่อได้  ซึ่งบางรายอนุญาตให้ทำพิธีกรรมในโรงพยาบาลและอำนวยความสะดวกโดยการจัดสถานที่ให้ผู้ป่วยและญาติ สร้างความพึงพอใจให้กับทั้งคนไข้และญาติ ที่ปรับวิธีการรักษาแบบเป็นมิตร

 

วรลักษณ์  โม่เอม

ผู้เขียน

ข้อมูลโครงการ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
วันที่บันทึก : 3/21/2014