สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
รหัสโครงการที่เกี่ยวข้อง : RDG54N0001
นโยบายท้องถิ่นรับลูกต่อผลักดันเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

นโยบายท้องถิ่นรับลูกต่อผลักดันเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ด้านการท่องเที่ยว (RDG54N0001)

จังหวัดชุมพรมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และประกอบด้วยศักยภาพ

ด้านการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร โดยมีนางสาว เบญจมาศ ณ ทองแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

                 การทำวิจัยภายใต้การทำงานของโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยง ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร โดย อาจารย์อำนาจ รักษาพล และคณะวิจัยชุมชน พื้นที่ชุมพรมีความน่าสนใจของพื้นที่วิจัยคือมีความหลากหลายในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากกลุ่มที่จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ได้มีแค่ระดับชุมชน แต่ยังมีโครงการพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ธุรกิจท่องเที่ยวสีเขียว ที่มีความต้องการและสนใจเชื่อมร้อยกันในลักษณะของเครือข่ายฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกัน ทำให้ขอบเขตในเชิงพื้นที่ กลุ่ม ประเภทของสมาชิกเครือข่ายมีความหลากหลายแตกต่างจากเครือข่ายฯ การท่องเที่ยวโดยชุมน (CBT) อื่นๆ อีกทั้งจังหวัดชุมพรยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและยังไม่มีการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการแรกของการเปิดพื้นที่เพื่อขยายผลเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

จากอดีตจนถึงปัจจุบันพัฒนาการของเครือข่ายจังหวัดชุมพร มีการขับเคลื่อนภายใต้รูปแบบการจัดการองค์กรชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ มีคณะกรรมการเครือข่ายธุรกิจชุมชน เป็นคณะทำงานหลัก ประกอบด้วย องค์กรภาคประชาชน (ตัวแทนอำเภอ) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนเชื่อมโยงเครือข่ายฯ แต่ละอำเภอ ประกอบด้วย 1) อำเภอปะทิว : ชุมพรคาบาน่า , โฮมเสตย์บ้านปากคลอง , ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มแม่บ้านปากคลอง และธนาคารต้นไม้ สาขาทุ่งเรี้ย และชุมพรคาบาน่า 2) อำเภอเมืองชุมพร : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งหงส์  โรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งหงษ์ , ธนาคารต้นไม้สาขาทุ่งหงส์ นาชะอังและสาขาวังใหม่  3) อำเภอสวี : โรงเรียนเกษตรอินทรีย์บ้านไทรล่า โรงเรียนเกษตรอินทรย์บ้านเขาสวนทุเรียน , ธนาคารต้นไม้สาขาพะงุ้น เขาล้าน เขาค่าย และสาขาเขาทะลุ , ผลิตภัณฑ์ OTOP กาแฟเขาทะลุ ผ้าไหมภูเขาทองและกล้วยเล็บมือนาง  4) อำเภอละแม : สถาบันการเงินชุมชนบ้านนาจีนซิ้ว ชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศล่องแก่งละแม ชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแม , ธนาคารต้นไม้สำนักงานใหญ่และสาขาสระขาว , ผลิตภัณฑ์ OTOP กล้วยหอมทองอินทรีย์ และผ้าบาติกบ้านนาจีนซิ้ว  5) อำเภอทุ่งตะโก : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอม , ธนาคารต้นไม้สาขาทอนอม เนินทองและสาขาสามแยกจำปา , ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารทะเล กลุ่มเลี้ยงผึ้ง และกลุ่มแม่บ้านแหลมยางนา  6) อำเภอหลังสวน : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบากแดง , โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ , ธนาคารต้นไม้สาขาบากแดง ในเหมือง บ้านควน พ้อแดง ท้องครก บางมั่นและสาขาห้วยน้ำลอด , ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลไม้ เครื่องปั้นดินเผาบ้านบากแดง  7) อำเภอท่าแซะ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหาดใน , ธนาคารต้นไม้สาขาเหมืองทอง ท่าข้าม ห้วยทรายขาวและสาขารับร่อ , ผลิตภัณฑ์ OTOP กล้วยฉาบเล็บมือนางและกาแฟโบราณ  8) อำเภอพะโต๊ะ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านต่อตั้ง บ้านประสานมิตร หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ บ้านหลางตาง ,โฮมสเตย์บ้านคลองเรือ โฮมสเตย์บ้านต่อตั้ง , ชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพะโต๊ะ , ธนาคารต้นไม้สาขาคลองเรือ สะพานสองต้นน้ำ ในจอก ประสานมิตร พังเหา สาขาหลางตาง เป็นต้น

                งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้เป็นเครื่องมือในการศึกษาศักยภาพของแต่ละกลุ่มสมาชิกของเครือข่าย CBT จ.ชุมพร เพื่อนำไปสู่การเชื่อมร้อยความเป็นเครือข่ายผ่านการจัดการระบบฐานข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 – 20 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา เครือข่าย CBT ชุมพร ได้จัดการประชุม สัมมนาหลักสูตรการพัฒนาและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ชุมชนเกาะพิทักษ์ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมและดำเนินงานได้ของโครงการวิจัยมานำเสนอเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนรวมทั้งยังได้กำหนดแผน ทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดชุมพรและเชื่อมโยงกับกลไกการสนับสนุนในพื้นที่อีกด้วย

 

                โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ในการจัดสัมมนาโดยเป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ระหว่าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชุมพร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ดำเนินการในการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งจากที่ประชุมพบว่า เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.ชุมพรได้นำเสนอแผน และทิศทางการพัฒนาต่อโดยทางหน่วยงานพี่เลี้ยงในพื้นที่รับเรื่องต่อที่จะสานงานนี้และร่วมเป็นภาคีในการผลักดันเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพรให้เป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

                                                                                                                                สุภาวิณี  ทรงพรวาณิชย์

                                                                                                                     สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

ข้อมูลโครงการ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
วันที่บันทึก : 3/21/2014