สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
รหัสโครงการที่เกี่ยวข้อง : RDG51S0029
รายการโรงรับจำนรรจ์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ถ่ายทอดเรื่องราวการจัดการปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมชุมชน

“รายการโรงรับจำนรรจ์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ถ่ายทอดเรื่องราวการจัดการปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมชุมชน

 การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ด้านสังคม(RDG51S0029, RDG51S0028)

 

การดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและศึกษาเปรียบเทียบคดีในพื้นที่ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง  และหน่วยงานของรัฐ   เพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืน   โดยมีนายศรี แก้วลาย เป็นหัวหน้าโครงการ

การดำเนินกิจกรรมในโครงการมีการเก็บบันทึกข้อมูลการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนแล้วนำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ การจัดการ   วิเคราะห์เรื่องที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เปรียบเทียบระบบและผลของการจัดการ นำความรู้ที่ได้ไปสร้างการเรียนรู้กับชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานของรัฐโดยจัดเป็นเวทีนำเสนอระดับหมู่บ้าน เวทีนำเสนอระดับตำบล เวทีนำเสนอระดับจังหวัด เวทีถอดบทเรียนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตรัง และเวทีสาธารณะอื่นๆ  จากการทำกิจกรรมทำให้เกิดผลในหลายระดับได้แก่ ระดับบุคคลที่ทำให้ทีมวิจัยได้พัฒนาทักษะทางด้านการเขียน การวิเคราะห์  การทำงานอย่างเข้าใจความหมายและหลักการของยุติธรรมชุมชน  ผลในระดับทีมกรรมการ ทำให้มีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม  ระดับชุมชนทำให้คนในชุมชนตระหนักถึงการจัดการปัญหาด้วยคนในชุมชนเอง ยอมรับการทำงานของกรรมการศูนย์มากขึ้น   และในระดับหน่วยงานที่เริ่มรู้จักการทำงานของกรรมการศูนย์ บางหน่วยงานก็ให้การยอมรับการทำงานด้วยระบบยุติธรรมชุมชน

 

 

จากการที่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตรังได้นำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยในเวทีสาธารณะถึงการมีกลไกกรรมการศูนย์ที่ใช้กระบวนการยุติธรรมชุมชนทำงาน  ส่งผลให้คุณหญิงสุพัตรา มาสดิสถ์ ที่ได้รับฟังการนำเสนอในเวที “ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในพื้นที่” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพัฒนาไทร่วมกับสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ เกิดความสนใจงานในประเด็นยุติธรรมชุมชน ได้ส่งทีมงานจากบริษัทกะทิกะลามาถ่ายทำรายการโรงรับจำนรรจ์ในพื้นที่วิจัยของจังหวัดตรัง 2 ตำบลคือคลองชีล้อม และเกาะสุกร เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2554

การถ่ายทำเน้นเรื่องราวกระบวนการจัดการปัญหาความขัดแย้งโดยชุมชน การนำเสนอการทำงานของกรรมการศูนย์ฯ ในครั้งนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากการทำงาน การเรียนรู้เรื่องยุติธรรมชุมชน  เป็นงานผลักดันเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม  ไม่ให้มีความขัดแย้งบาดหมางต่อกัน  การนำความดีมาเรียนรู้สู่การปฏิบัติการดูแลชุมชนของกรรมการศูนย์ และจัดการปัญหาโดยกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ  ซึ่งรายการของพื้นที่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียนออกอากาศไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2554  ส่วนพื้นที่ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง ออกอากาศ ในวันที่ 24 เมษายน 2554 ช่วงเวลา 11.00 -12.00 น. ทางวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ผลจากการมีสื่อมวลชนมาทำรายการออกเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ในครั้งนี้ส่งผลให้คณะกรรมการศูนย์เกิดความมั่นใจต่อการทำงานในแนวทางยุติธรรมชุมชน  และในระดับนโยบายก็เล็งเห็นแล้วว่า “ยุติธรรมชุมชน” คือแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างแท้จริง

        สุทิน สีสุข

ผู้เขียน

ข้อมูลโครงการ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
วันที่บันทึก : 3/21/2014