สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
รหัสโครงการที่เกี่ยวข้อง : RDC54N0005
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : เครื่องมือสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย (RDC54N0005)

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : เครื่องมือสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย (RDC54N0005)

การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ด้านการศึกษา

            ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยประเด็นต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปางมายาวนานนับ 10 ปี โดยปัจจุบันได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์  “การยกระดับองค์ความรู้งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา” โดยมีภารกิจหนึ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษากลุ่มใหม่ที่สนใจนำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไปเป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้เพื่อหนุนเสริมชุมชนในการจัดการปัญหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการทำงานแบบมีส่วนร่วม และความต้องการเครื่องมือใหม่ๆ ในการทำงานวิจัยร่วมกับชุมชน ในขณะเดียวกันผลของการหนุนเสริมทักษะกระบวนการและความรู้ในปีที่ผ่านมาจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาคนในสถาบันการศึกษาให้ขยายผลทั้งเรื่องแนวคิดวิธีการและการปรับใช้ในรูปแบบของการ Training of The Trainer (สร้างการขยายผลจากคนในสถาบันการศึกษา)

คุณภัทรา มาน้อย ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และทีมงาน ได้รับการประสานจาก คณาจารย์จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง ให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้กับคณาจารย์ จำนวน 23 ท่าน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เป็นการจัดอบรมให้บุคลากรภายในสถาบันวิจัยฯ ภายใต้หลักสูตรบทบาทการเป็นวิทยากรกระบวนการและการวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยมีศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นผู้ร่วมกำหนดแนวทางของหลักสูตรและฝึกอบรมผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ในส่วนของเนื้อหานั้น ได้มุ่งเน้นการอบรมเชิงกระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นลำดับขั้น โดยเริ่มจาก

  • “การคิดนอกกรอบสู่การเรียนรู้กระบวนการ” ผ่านกิจกรรม  ยืด ต่อ ประดิษฐ์  คิดแปลก
  • “การ ตรวจสอบความคาดหวัง ความกังวลใจของผู้เข้าร่วม  ประสบการณ์  ปัญหาที่พบในการลงพื้นที่งานบริการวิชาการ” ผ่านเครื่องมือและเทคนิคการประมวลภาพของผู้เข้าร่วม 
  • “การสะท้อนบทบาทผ่านสถานการณ์จำลอง และการวิเคราะห์องค์ประกอบการมีส่วนร่วม” ผ่านกิจกรรมจักรยานของเรา
  • “เทคนิค/ทักษะ/เครื่องมือการสร้างการมีส่วนร่วม”  เช่น Time line  การจัดลำดับความสำคัญ  แผนภาพความสัมพันธ์  ปฏิทินฤดูกาล  ปฏิทินวัฒนธรรม  แผนที่เดินดิน ฯลฯ

          เมื่อได้หลักคิดจากกิจรรมครบทุกขั้นตอนจึงนำไปสู่แนวทางการประมวลสรุปเพื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฏี

            ผลที่ได้จากการฝึกอบรมผ่านการประเมิน 2 ส่วนคือ ส่วนแรก จากแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าในส่วนของการประเมินเนื้อหาและรูปแบบของหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมมีความคิดเห็นในระดับดีมาก 48%  ระดับดี 45%  ระดับพอใช้ 5%  ระดับน้อยและปรับปรุง 0%  โดยผู้เข้าร่วมได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ คือ  หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับบริบทการทำงานของบุคลากรในสถาบันวิจัยฯ และทำให้เกิดความต่อเนื่องของหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  การเพิ่มเทคนิคในการปฏิบัติในหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ  การเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  และความพร้อมของผู้เข้าร่วม ส่วนที่ 2 ทางศูนย์ประสานงานได้นำบทเรียนที่ได้จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ในเว็บไซต์เครือข่ายออนไลน์ของศูนย์ประสานงานฯ คือhttp://www.facebook.com/home.php#!/note.php?note_id=212554862119444

ทำให้เห็นผลจากการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมออกมาว่ามีผลในเชิงบวก และมีการยอมรับเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นว่าสามารถช่วยในการปรับแนวทางการทำงานและกำหนดทิศทางงานบริการวิชาการขององค์กรในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรและชุมชน สร้างเครือข่ายมาช่วยหนุนเสริม เน้นงานวิชาการกับพื้นที่เป้าเพื่อพัฒนากลไกของบุคลากรที่สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยที่ชัดเจนต่อไป

ภัทรา  มาน้อย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลปาง

ข้อมูลโครงการ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
วันที่บันทึก : 2/26/2015