สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
รหัสโครงการที่เกี่ยวข้อง : RDG50S0029
ยุวชน” สร้างสรรค์การเรียนรู้...สู่สังคม การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ด้านการศึกษา

 กลุ่มเยาวชนที่ได้เรียนรู้ในฐานภูมิปัญญาจากกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นตัดสินใจยกระดับการเรียนรู้ของตนเองด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4- ม. 6) จากฐานการทำงานในพื้นที่เชื่อมโยงกับการศึกษาวิชาสามัญตามแบบแผนบูรณาการ และการศึกษาเพิ่มเติมตามความสนใจนอกระบบโรงเรียน ผ่านโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาโดยกลุ่มเยาวชน “ยุวชนสร้างสรรค์” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยมี นางสาวอรอุมา  ชูแสง  เป็นหัวหน้าโครงการ

การพัฒนาแบบแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนได้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในการทบทวนแนวคิดที่สำคัญในการทำงานด้านการศึกษา  ศึกษาบทเรียนทั้งในวิถีการปฏิบัติ การศึกษาดูงาน  และการสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน   พร้อมด้วยความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเพิ่มเติมและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทำให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและเยาวชนรุ่นน้องได้เป็นอย่างดี ดังเช่น นางสาวเมติมา ประวิทย์  สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นแกนนำในการสร้างความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งในและนอกชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนรุ่นน้องในชุมชน(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาในชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การเกษตรยั่งยืนและด้านอื่น ๆ และ  นางสาวเหมือนฝัน คงช่วย  ที่พัฒนาตนเองเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชนสืบสานประวัติศาสตร์โบราณเมืองเวียงสระ  มีบทบาทในการหนุนเสริมงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาประวัติศาสตร์เมืองเก่า    องค์ความรู้สมุนไพร การสืบค้นความรู้จากครูภูมิปัญญา ทดลองเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร  ฝึกหัดการปรุงยา  การทำน้ำสมุนไพรด้วยตนเอง เป็นต้น

การยกระดับความรู้ความสามารถของเยาวชนด้านการสื่อสาร การพูด ฟัง อ่าน เขียน การฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ศิลปะ  และอาชีพตามความสนใจรายบุคคล  การส่งเสริมการพัฒนาจิตใจด้วยหลักศาสนธรรม  เป็นสิ่งที่เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริงของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

ผลที่เกิดขึ้นทำให้เยาวชนได้พัฒนาด้านทักษะ ความรู้ การปรับเปลี่ยนด้านทัศนคติ  จิตสำนึก วิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน  เช่น เยาวชนที่ทำงานกับกลุ่มภูมิปัญญาสมุนไพร  ได้ปรับเปลี่ยนตนเอง ใช้สมุนไพรในการดูแลและรักษาสุขภาพ รวมกลุ่มกับน้อง ๆ กลุ่มผลิตชาสมุนไพรเพื่อใช้ในครอบครัวและแจกจ่าย จำหน่ายแก่ผู้สนใจ ในขณะที่แกนนำเยาวชนได้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน สามารถสร้างการยอมรับกับผู้ใหญ่ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กๆที่เคยมีวิถีชีวิตตามกระแสนิยม ได้เปลี่ยนแปลงตนเองไปอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การแต่งกาย  การบริโภคที่รู้เท่าทันมากขึ้น  มีความสมัครสมานสามัคคี อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโส  ทำงานรวมกลุ่มได้ดี  และรู้จักการแบ่งปัน

ในระดับท้องถิ่นได้ใช้กลยุทธ์การจัดเวทีสื่อสารในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ทำให้ชุมชนได้เห็นบทบาทของกลุ่มเยาวชนที่เป็นลูกหลาน เกิดความเข้าใจแนวทางการพัฒนาชุมชนด้วยบทบาทของเยาวชน  บางพื้นที่เน้นการร่วมงานวัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน  พร้อมด้วยการยกระดับงาน  กิจกรรม ให้มีสีสัน เพิ่มเนื้อหาด้านการพัฒนา  การตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาชุมชนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในระดับเวทีสาธารณะ กลุ่ม “ยุวชนสร้างสรรค์” จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มีการสื่อสารสู่สาธารณะในระดับประเทศ โดยนางสาวเมติมา ประวิทย์ ได้รับการคัดเลือกจากรายการเปลี่ยนประเทศไทยไปจัดทำข่าว นำเสนอบทเรียนของเยาวชนที่สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับเครือข่ายการศึกษาทางเลือกและภาคีอื่นๆ   และนางสาวเหมือนฝัน คงช่วย ได้ร่วมรับเชิญไปถ่ายทำรายการเปลี่ยนประเทศไทย ในบทบาทพิธีกรร่วมกับพิธีกรในรายการคือคุณนาตยา  แวววีรคุปต์  ซึ่งมีผู้สนใจและติดตามชมรายการนี้ทั่วประเทศ อันนำไปสู่การทบทวนเป้าหมายการจัดการศึกษาครั้งสำคัญอีกด้วย

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ได้ก่อให้เกิดคุณค่าในการพัฒนาเยาวชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคี  นับได้ว่าเป็นรูปธรรมซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นแบบแผนของการศึกษาที่ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีความมั่นใจในกระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นการศึกษาแบบบูรณาการในฐานชุมชน  จากการที่เยาวชนเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การสืบทอดวิถีท้องถิ่น ภูมิปัญญา  โดยประสาน เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านภาษา  สังคม  วิทยาศาสตร์  ศิลปะ เทคโนโลยี นับได้ว่าเป็นการศึกษาที่มีความหมาย นำไปสู่การขยายผลได้อย่างน่าสนใจทั้งในระดับท้องถิ่นและสังคม

เขียนโดย...อรอุมา  ชูแสง

ข้อมูลโครงการ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
วันที่บันทึก : 2/26/2015