สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
รหัสโครงการที่เกี่ยวข้อง : RDG51N0031
ข้อมูลจากงานวิจัยสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรบ้านนาปลาจาด

ข้อมูลจากงานวิจัยสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรบ้านนาปลาจาด (RDG51N0031)
การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจ

บ้านนาปลาจาด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่  มีอาชีพหลักคือการทำการเกษตร  ได้แก่  ทำนาข้าว  การปลูกกระเทียม  และการปลูกถั่วเหลือง เป็นต้น  จากเดิมที่มีการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  ต่อมาชุมชนได้พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น  ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงหันปลูกกระเทียมกันอย่างกว้างขวาง  กระเทียมจึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ด้วยความที่เป็นกระเทียมพันธุ์ดีในแต่ละปีจะมีพ่อค้าจากพื้นที่ใกล้เคียงทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดเดินทางเข้ามารับซื้อกระเทียมของชาวบ้านเพื่อนำไปทำพันธุ์ในปีต่อไป  การปลูกกระเทียมจึงเป็นรายได้หลัก  จากความต้องการที่มากขึ้นทำให้กระบวนการผลิตเปลี่ยนไปจากเดิม  มีการใช้เทคโนโลยี  สารเคมีต่าง ๆ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง และก่อให้เกิดหนี้สินเพื่อนำมาลงทุน 

ในช่วงปีที่ผ่านมาราคากระเทียมของบ้านนาปลาจาด  ไม่เป็นไปดังคาด  ราคากระเทียมสด และกระเทียมแห้งราคาตกอย่างน่าใจหาย ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมขาดทุน  และไม่สามารถชำระหนี้ได้  ทั้งนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการทะลักเข้ามาของกระเทียมราคาถูกจากจีน  เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมบ้านนาปลาจาดจึงรวมกลุ่มกัน  เพื่อพูดคุยหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตนเอง  ในการลดต้นทุนการผลิต  และหาแนวทางในการจัดการตลาดกระเทียมที่เหมาะสม  เพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมบ้านนาปลาจาด  จึงเกิดเป็นโครงการ “แนวทางการลดต้นทุนการผลิตกระเทียมนา บ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยมีนายชาตรี  คำจิ่ง  เป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่งหากจะจัดการในเรื่องของการลดต้นทุนและการตลาดได้นั้น สิ่งแรกที่จำเป็นต้องรู้ คือ ต้นทุนที่แท้จริงในการผลิตกระเทียมตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนการขายกระเทียม  ว่ามีต้นทุนเท่าไร ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อจัดการต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมวิจัยได้สืบค้นข้อมูลต้นทุนการผลิตกระเทียมของบ้านนาปลาจาดมาชุดหนึ่ง  หลังจากนั้นไม่นานทาง ธกส.ได้มีโครงการย่อยที่ต้องการช่วยลูกหนี้ของตนเอง ในโครงการที่มีชื่อย่อว่า สกต. หรือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดของลูกค้า ธกส.  ทั้งนี้  นายชาตรี  คำจิ่ง  ได้เล่าให้ฟังว่า  ทางธกส.รู้จักพื้นที่และการดำเนินงานเบื้องต้นของโครงการวิจัย จากเว็บไซต์ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่ได้ลงข้อมูลไว้  และสอดคล้องกับความต้องการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้า  จึงเข้ามาติดต่อประสานงานกับพื้นที่  โดยมีนายชาตรีรับเป็นผู้ประสานงานหลัก  ซึ่งนายชาตรีได้นำข้อมูลจากการเก็บข้อมูล “ต้นทุนการผลิตกระเทียม”  ให้กับทาง ธกส.เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสนับสนุน

จากนั้นทางโครงการ สกต.จึงเข้ามาพูดคุย  หารือกับชุมชนในการเข้ามาหนุนในเรื่องการทดลองผลิตกระเทียมปลอดสารพิษ  โดยการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตทุกขั้นตอน  และการประกันราคาให้กับกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมในราคาสูงกว่าตลาดเล็กน้อย  ซึ่งในปีการผลิต 2553 กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมบ้านนาปลาจาดสามารถขายกระเทียมให้กับโครงการนี้ได้  64,422 กิโลกรัม  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,153,861 บาท  ซึ่งหลังจากขายกระเทียมให้กับโครงการ สกต.แล้ว  ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในการดำเนินงานของ สกต.  ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการดีที่เข้ามาช่วยประกันราคา  ทำให้พอค้าที่เข้ามารับซื้อไม่กล้ากดราคากระเทียม  ราคากระเทียมในปีนี้จึงเป็นที่น่าพอใจ  แต่ในเรื่องอื่นที่ทางชุมชนเห็นว่าควรปรับปรุงคือ การเข้ามารับซื้อที่ล่าช้าของ สกต. เนื่องจากครบอายุที่ต้องเก็บผลผลิตแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการ  เป็นต้น

อย่างไรก็ตามทุกส่วนเห็นว่า  นี้เป็นเพียงการดำเนินงานในปีแรกระหว่าง สกต.และกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมบ้านนาปลาจาดเท่านั้น  ทางโครงการ สกต.เองยังมีแผนในการสนับสนุนการทดลองปลูกกระเทียมปลอดสารและการประกันราคาให้กับชุมชนต่อไป  ซึ่งคาดว่าการดำเนินงานในปีต่อไปน่าจะดีขึ้น  และคล่องขึ้นกว่าเดิมแน่นอน

วาสนา  เกษอินทร์
ผู้เขียน

ข้อมูลโครงการ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
วันที่บันทึก : 2/26/2015