สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
รหัสโครงการที่เกี่ยวข้อง : RDG53N0020
จากฝายครอบครัวสู่ การสร้างฝายบุญ

“จากฝายครอบครัวสู่  การสร้างฝายบุญ”  (RDG53N0020)
การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีจุดเด่นอย่างหนึ่ง คือ การที่ไม่ต้องรอให้ผลการวิจัยสิ้นสุดลงจึงจะนำผลการวิจัยไปทดลองทำ หรือเกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ทว่าในขณะที่กำลังดำเนินการวิจัยก็สามารถทดลองทำในสิ่งที่คิดว่าผลของกิจกรรมที่ทำจะเป็นชุดความรู้หนึ่งที่สามารถ ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่วางไว้และเป็นประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นได้

บ้านสาสบหก หมู่ 2 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ที่ขณะกำลังศึกษาหาแนวทางในการบริหารจัดการป่าห้วยหก โดยใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ทำคู่ขนานไปกับกิจกรรมในเชิงพัฒนา  ในขณะที่ทีมวิจัยสืบค้นข้อมูลแล้วนำเสนอเนื้อหาให้แก่คนในชุมชนก็เกิดเป็นไอเดียการต่อยอดข้อมูลสู่งานพัฒนา คือ กิจกรรมการสร้าง “ฝาย” แต่มีหน้าที่ที่มากกว่า คือ เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ประกาศเชิญชวนคนในชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ  “ชวนครอบครัวสร้างฝาย” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลจากการสร้างฝายนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สร้างความสามัคคีในชุมชน

จากผลสำเร็จของฝายครอบครัวที่เดิมมีเป้าหมายอยู่แค่คนในหมู่บ้าน ชุมชน ยังเกิดพลังจากภายนอกที่มีพลังศรัทธาในการสร้างฝายบุญระดมทุนเข้ามาสมทบ โดยมีการเริ่มต้นจาก อาจารย์ แถม กลิ่นฟุ้ง หนึ่งในนักวิจัยที่เกิดความคิดขึ้นมาว่า ในเมื่อการสร้างฝายเป็นสิ่งที่ดีจึงประสานเครือข่ายที่อยู่ต่างจังหวัดมาร่วมในการสร้างฝาย โดยมี คุณชลิต จริยธรรม ที่ประสานเครือข่ายผู้สนใจร่วมกันทำบุญด้วยการสร้างฝาย ในที่สุดเกิดการระดมทุนจากผู้สนใจที่สนใจสร้างฝายในวาระต่างๆ เช่น วันเกิด และงานครบรอบต่างๆ ในที่สุดรวบรวมเงินได้ทั้งสิ้นถึง 40,000 บาท มาสมทบทุนการสร้างฝายบุญจนสำเร็จ
             จากพลังครอบครัวสู่พลังศรัทธา ที่ต่างเห็นคุณค่าการสร้างฝายอันนำไปสู่การรวบรวมระดมทุนจนสร้างฝายได้สำเร็จและเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม สร้างงานสร้างรายได้แก่ชาวสาสบหกเรื่อยมา ดังเช่น คุณลุงสิงห์ คำพูด ที่สามารถใช้น้ำมาสร้างรายได้จากการปลูกผัก เป็นต้น ซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้หาเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ชาญ อุทธิยะ
ผู้เขียน

ข้อมูลโครงการ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
วันที่บันทึก : 2/26/2015